Prezes Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych i jednocześnie Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych UWM w Olsztynie prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski oraz dr Maciej Hartliński (INP UWM) reprezentowali Polskę na konferencji organizowanej przez International Political Science Association.

Redakcja "Polish Political Science Yearbook" i Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu mają przyjemność zaprosić wszystkich badaczy i ekspertów do udziału w 6. Międzynarodowym Seminarium PPSY "Przyszłość systemów wyborczych: dobre praktyki kontra nadużycia", które odbędzie się 7 grudnia 2017 roku w Toruniu.

Spotkaniu towarzyszy nabór do sekcji specjalnej numeru pierwszego tomu 47 (maj-czerwiec 2018) czasopisma, która podejmować będzie tematykę transformacji systemów wyborczych we współczesnych demokracjach oraz wpływ zmian technologicznych na praktykę wyborów.

Od 6 do 9 września ponad 1,5 tysiąca politologów z całego świata uczestniczyło w Oslo w obradach konferencji ogólnej Europejskiego Konsorcjum na rzecz Badań Politycznych (European Consortium for Political Research – ECPR).

Wykład plenarny pt. „Demokratyczna rozliczalność a zmieniający się europejski porządek polityczny” wygłosił Johan P. Olsen, emerytowany profesor i były dyrektor Centrum Studiów Europejskich Uniwersytetu w Oslo (polskiemu czytelnikowi znany głównie z przekładu książki „Instytucje. Organizacyjne podstawy polityki”, którą napisał wraz z Jamesem G. Marchem).

W dniach 14-15 września w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się 22 edycja dorocznej konferencji Środkowoeuropejskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (Central European Political Science Association – CEPSA).

Obrady poświęcone były problematyce integracji i dezintegracji oraz wyzwaniom, przed jakimi stają państwa Europy Środkowej i Wschodniej w obliczu fundamentalnych zmian w Unii Europejskiej.

Informacje o Polskim Towarzystwie Nauk Politycznych jako jednym z 12 krajowych towarzystw nauk politycznych zostały zamieszczone w najnowszym numerze biuletynu Światowego Towarzystwa Politologicznego (International Political Science Association, IPSA) „Participation” (t. 41, nr 1, sierpień 2017, s. 30)

www.ipsa.org/sites/default/files/participation/participation_41-1_web.pdf

 

 

Prof. zw. dr. hab. Andrzej Jan Chodubski

(1952-2017)

 Wprowadzenie do wspomnienia

 

Prof. Andrzej Jan Chodubski był uczonym wielkiego formatu. Cechowała Go niezwykła dociekliwość badawcza, ogromne umiejętności analityczne i syntetyzujące, zdolność do formułowania predykcji. W swych działaniach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych był niezwykle rzetelny i pracowity.

 

* * *

Prof. Andrzej Jan Chodubski urodził się 1 stycznia 1952 roku w Grabienicach Małych na Mazowszu. W szkole podstawowej i liceum ogólnokształcącym należał do najlepszych uczniów. Podobne wyniki osiągał jako student historii na Uniwersytecie Gdańskim (UG). Studia podjął w 1971 roku. Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Stanisława Mikosa dotyczyła polityki kulturalnej władz gdańskich w okresie III Rzeszy, a jej fragmenty zostały opublikowane w periodykach naukowych. Po studiach, ukończonych z wyróżnieniem, rozpoczął pracę jako asystent w Instytucie Nauk Politycznych (INP) macierzystego uniwersytetu, kierowanym przez prof. dra hab. Kazimierza Podoskiego. W latach 1977-1979 uczęszczał na podyplomowe studium z zakresu nauk politycznych. W ramach przygotowywanej rozprawy doktorskiej rozpoczął badania nad przemianami kulturalnymi na Kaukazie. W tym celu w 1979 roku odbył staż naukowy na Uniwersytecie Azerbejdżańskim w Baku i miał możliwość odbycia peregrynacji naukowych po krajach Kaukazu. Praca doktorska został obroniona w 1981 roku z wyróżnieniem i została wkrótce w skróconej formie opublikowana.