Prosimy o zapoznanie się z treścią UCHWAŁY ZARZĄDU PTNP ws. RODO

 

Uchwała nr 4/2018 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zasad przetwarzania danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, działając na podstawie § 29 pkt 13 Statutu PTNP oraz uwzględniając przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r., postanawia:

1. Określić zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych.

2. Przedmiotowe zasady stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

3. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi ZG oraz Sekretarzowi.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik do uchwały nr 4/2018 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zasad przetwarzania danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych - Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych (PTNP)

1. Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r., zwane dalej RODO.

2. Administrator:

administratorem danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych (PTNP), Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa – kontakt za pośrednictwem adresu: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. . W imieniu Administratora dane osobowe są przetwarzane przez Zarząd Główny PTNP, a w odniesieniu do członków danego Oddziału terenowego PTNP, przez Zarząd Oddziału jako podmioty przetwarzające.

3. Administrator, uwzględniając zakres przetwarzania danych osobowych i charakter PTNP oraz działając na podstawie art. 37 ust. 1 RODO, nie wyznacza inspektora ochrony danych.

4. Przetworzeniu przez PTNP podlegają dane osobowe członków Towarzystwa. W szczególności dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. RODO w celu:

a. realizacji zadań statutowych, w szczególności określonych w § 10 Statutu PTNP,

b. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,

5. Domniemywa się, że członkowie PTNP wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Administratora określonego w ust. 2.

6. Dane osób nie będących członkami PTNP podlegają przetworzeniu po udzieleniu przez te osoby zgody.

7. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

a. dane osobowe członków PTNP przechowywane są przez okres członkostwa danej osoby i po ustaniu członkostwa podlegają archiwizacji lub, na wyraźne życzenie danej osoby, usunięciu,

b. dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

8. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe. Osoba której dotyczą dane osobowe ma prawo:

a. dostępu do treści swoich danych osobowych, tj. prawo do uzyskania potwierdzenia czy i w jakim zakresie Administrator przetwarza dane,

b. do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,

c. żądania od Administratora usunięcia danych, w przypadku gdy przetwarzanie danych staje się bezcelowe.

d. do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;

e. wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,

f. do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

9. Odbiorcy danych:

Dane osobowe Administrator przetwarza dla realizacji zadań statutowych PTNP. W przypadku realizacji części zadań przez PTNP (konferencje, zorganizowane przez PTNP wyjazdy członków Towarzystwa, konkursy na najlepszą publikację, itp.) dane osobowe mogą być udostępnione celem przetworzenia w szczególności przewoźnikom, podmiotom organizującym zakwaterowanie, Dane te mogą być także udostępnione firmom archiwizującym dokumenty oraz partnerom świadczącym usługi techniczne (budowa i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).