Z głębokim smutkiem przyjmujemy informację o śmierci, po długiej chorobie, 8 maja b.r. prof. dr. hab. Waldemara Parucha - kierownika Katedry Teorii i Metodologii Nauk o Polityce i Administracji na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Jego spektrum zainteresowań badawczych było szerokie, a koncentrowało się przede wszystkim na polskiej myśli politycznej, zwłaszcza okresu międzywojennego, a także polityce zagranicznej Polski. Z tego zakresu miał najwięcej osiągnięć naukowych. Ponadto zajmował się takimi zagadnieniami jak członkostwo Polski w Unii Europejskiej i NATO, metodologia badań politologicznych, systemy polityczne Europy Środkowej i zarządzanie strategiczne (w sumie był Autorem 240 prac naukowych, w tym ponad 30 publikacji zwartych). Należał do prekursorów politologii stosowanej.

Miał także wybitne osiągnięcia w sferze społecznej i politycznej. Prof. W. Paruch bardzo aktywnie był zaangażowany w reformę szkolnictwa wyższego, a w szczególności nauk społecznych i Jego dyscypliny naukowej nauk o polityce i administracji.

Żegnamy wybitnego i uznanego politologa, uznanego wykładowcę akademickiego i poważanego Kolegę.

W imieniu Zarządu Głównego PTNP

Prezes prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski