W dniu 30 czerwca b.r. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych.

Początek posiedzenia dotyczył IV Ogólnopolskiego Kongresu Politologii, który ma się odbyć w Lublinie na Wydziale Politologii UMCS 18-20 września 2018 roku. W posiedzeniu tym uczestniczyli zarówno członkowie ZG PTNP jak i członkowie Komitetu Nauk Politycznych PAN, w tym Dziekan Wydziału Politologii UMCS prof. Iwona Hofman oraz Prodziekan tegoż Wydziału prof. Marek Pietraś, który przedstawił szczegółową i o wysokich standardach koncepcję Kongresu. Po jego wystąpieniu wywiązała się bardzo merytoryczna dyskusja.

W dalszej części zajęto się sprawami stricte związanymi z PTNP. Istotną kwestią były sprawy związane ze składkami członkowskimi, sposobami ich wykorzystania oraz rozliczania (podjęto uchwałę), a także zapoznano się z informacjami dotyczącymi liczby członków w poszczególnych oddziałach PTNP oraz tematem uiszczonych składek członkowskich. Ogrom pracy w tym zakresie, w tym projekt uchwały przygotował dr hab. Przemysław Żukiewicz. Kolejną bardzo ważną sprawą były kwestie koniecznych zmian Statutu PTNP i przyjęcia uchwały w sprawie nowego statutu PTNP celem przedłożenia go na Nadzwyczajnym Zjeździe. Wielkiego trudu przygotowania zmian w Statucie dokonał prof. Grzegorz Janusz.

Poza tym zajęto się m.in. takimi sprawami jak: Archiwum PTNP i jego lokalizacja; kwestia udostępniania bazy danych adresów e-mailowych członków PTNP; sprawa deklaracji poparcia, apeli i protestów; strona internetowa PTNP i jej umiędzynarodowienie; aktywność sekcji naukowych – sprawozdania, współpraca z RCs IPSA i ECPR; informacja o aktywności Executive Committee IPSA oraz Executive Committee CEPSA; posiedzenie Executive Committee ECPSA w Bukareszcie; patronaty nad konferencjami.

Wyznaczono też termin Nadzwyczajnego Zjazdu PTNP w związku z przyjęciem nowego Statutu – Warszawa, 13 października 2017 roku (szczegóły wkrótce).

W dniu poprzedzającym posiedzenie ZG PTNP odbyła się pod auspicjami Komitetu Nauk Politycznych PAN i Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Przywództwo polityczne w dobie populizmu”, gdzie referat wygłosiła prof. Agnieszka Kasińska-Metryka (Przywództwo polityczne w czasach populizmu. Refleksje zebrane).

Zarząd Główny PTNP kieruje wielkie podziękowania pod adresem Dziekana Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Roberta Wiszniowskiego oraz Dyrektora Instytutu Politologii tegoż Wydziału prof. Roberta Alberskiego za znakomitą organizację, gościnę i atmosferę oraz stworzenie wspaniałego klimatu do merytorycznych debat w deszczowym w tych dniach Wrocławiu.

Prezes ZG PTNP

prof. Arkadiusz Żukowski