W imieniu Redakcji Czasopisma "Przegląd Narodowościowy - Review of Nationalities" wydawanym przez Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego zapraszamy do nadsyłania artykułów. Cały numer piąty Rocznika będzie poświęcony problematyce dotyczącej Żydów oraz Państwa Izrael.  Termin wydania to pierwszy kwartał 2016 roku. Poniżej szczegóły dotyczące tematyki i specyfiki publikacji.

 

Redakcja czasopisma „Przegląd Narodowościowy - Review of Nationalities” planuje poświęcenie 5 (piątego) numeru rocznika problematyce dotyczącej Żydów. Podstawową intencją jest uwzględnienie szerokiej gamy tematów, które nie będą ograniczały się wyłącznie do badania Żydów, jako przedstawicieli mniejszości narodowej w Polsce. Otwarcie w naszym kraju „Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN” jest znakomitym świadectwem, że losy Żydów nie powinny być redukowane do najczęściej reprezentowanych i opisywanych w literaturze doświadczeń związanych z Holocaustem oraz aktami antysemityzmu. W naszym przekonaniu narodowość żydowska, jakkolwiek chcielibyśmy rozumieć to pojęcie, winna być przybliżona w postaci szeregu aspektów ich wielopłaszczyznowej kultury oraz złożonych biografii. Dominujący dyskurs publicystyczny sprowadzić można do dychotomicznej wizji Żydów, na zasadzie sympatii bądź antypatii. Tej ostatniej niekoniecznie winno się przypisywać wyłącznie antysemickie motywacje. Zdajemy sobie sprawę, że każdy sąd wyrażony wobec Żydów wikłany jest w ich historyczne doświadczenia. Chcielibyśmy jednak dążyć do zobiektywizowania tej narracji, pokazując że na poziomie ujęć naukowych, wartościowanie i relatywizowanie ocen, nie posiada właściwie żadnych cech poznawczych. Analogicznie jest w przypadku braku krytycznych odniesień do autorów niepopularnych tekstów, odrzucanych przez przedstawicieli opiniotwórczych środowisk żydowskich. Nie chodzi nam w żadnym razie o rewizję historii, lecz jedynie pokazanie, że wartościowy tekst naukowy na temat Żydów, nie musi zawsze i wszędzie zaczynać się od wskazania rozmiarów Holocaustu i antysemityzmu, bowiem wówczas redukujemy badania o Żydach do naukowego dyktatu formy. Wobec tych uwag proponujemy następujące zagadnienia, które jednak stanowią jedynie ramę własnych dociekań autorów tekstów.

-         historia polityczna Żydów

-         „historia narodu bez rządu, bez kraju i bez języka [za H. Arendt]”

-         tożsamość Żydów – religia, kultura, polityka

-         asymilacja i sekularyzacja Żydów

-         Żydzi jako mniejszość narodowa

-         mity i uprzedzenia wobec Żydów

-         Państwo Izrael w stosunkach międzynarodowych

-         Polityczność i polityzacja problematyki żydowskiej

-         Narodowość żydowska w obrazie mediów

-         symbole żydowskie

W imieniu Redakcji Czasopisma mam zaszczyt zaprosić Szanownych Państwa do nadsyłania artykułów na ww. tematy.

Jednocześnie informujemy, że po uzyskaniu pozytywnych recenzji teksty zostaną bezpłatnie przetłumaczone na język angielski, tak aby cały numer miał charakter anglojęzyczny. W tej sytuacji możliwe jest nadsyłanie tekstów od razu w języku angielskim.

Planujemy wydanie numeru w pierwszym kwartale 2016 roku, w związku z tym prosimy o nadsyłanie tekstów do 31 maja 2015 roku. Jednocześnie informujemy, że w czerwcu bieżącego roku „Przegląd Narodowościowy - Review of Nationalities” poddany zostanie procedurze ewaluacyjnej w ramach parametryzacji czasopism naukowych, gdzie spodziewamy się uzyskać punkty według klasyfikacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Po otrzymaniu decyzji zamieścimy stosowną informację na stronie:

http://www.ip.uz.zgora.pl/index.php/badania-naukowe/przeglad-narodowosciowy oraz fanpage’u „Przeglądu Narodowościowego” na portalu Facebook.com.

Wymogi edytorskie:

-         Tekst standardowy wyjustowany (czcionka Times New Roman 12), interlinie 1,5; marginesy 2,5 cm.

-         Objętość tekstu od 0,5 do 1 arkusza wydawniczego (między 20 a 40 tys. znaków -większy artykuł po konsultacji z redakcją)

-         3-5 słów kluczowych

-         Tytuł w tłumaczeniu na język angielski

-         Biogram w języku polskim oraz angielskim

-         Abstrakt 300-1000 znaków (w języku angielskim)

-         Tekst recenzji do 10 tys. znaków

-         Cytaty w cudzysłowie bez kursywy w tekście tą samą czcionką w rozmiarze 12, interlinie 1,5; wyrażenia obcojęzyczne kursywą.

Format przypisów:

J. Kowalski, Tytuł, Miejsce Wydania Rok Wydania, s. (nie podawać nazwy wydawnictwa)

J. Kowalski, op. cit.,

Ibidem.

J. Kowalski, Tytuł [w:] Tytuł, Red., Miejsce wydania Rok Wydania, s.

J. Kowalski, Tytuł, http://www.adresstrony.pl/całylink, 10.01.2015 (bez hiperłącza).

Dr Łukasz Młyńczyk