W imieniu pracowników mojej Katedry oraz Władz chorzowskiego Wydziału Zamiejscowego Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu pragnę Państwa zaprosić do udziału w kolejnej, piątej już ogólnopolskiej konferencji naukowej Katedry Nauki o Polityce, poświęconej „Barierom współczesnej demokracji”. Odbędzie się ona w dniach 14-15 września 2011, a jej miejscem będzie, podobnie jak w latach ubiegłych, nasze miasto – Chorzów.
prof. nadzw. dr hab. Sylwester Wróbel

Tematyka konferencji
Demokracja współczesna, mimo niewątpliwych jej osiągnięć, napotyka istotne bariery, które bądź to hamują jej rozwój, bądź teŜ ugruntowują przeświadczenie o jej licznych niedostatkach. Organizatorzy proponują, aby przedmiotem konferencyjnych wystąpień i dyskusji stały się zwłaszcza następujące bariery współczesnej demokracji:
1) ekonomiczne:
nieefektywna gospodarka o przestarzałej strukturze,
procesy monopolizacji i globalizacji gospodarki,
istnienie oligarchii gospodarczej,
uzależnienie gospodarki od surowców i rynków
zewnętrznych,
znaczące kontrasty ekonomiczne i różnice w poziomie
rozwoju gospodarczego,
niska stopa życiowa ludności,
duże zróżnicowanie poziomu dochodów wśród grup
społecznych;
2) kulturowe:
brak lub słabość tradycji demokratycznych,
akceptacja modelu kapitalizmu politycznego,
korupcja polityczna,
słabość elit społecznych akceptujących demokrację,
niski poziom rozwoju kultury politycznej;
3) społeczne:
silne rozwarstwienie społeczne,
sztywność struktury społecznej,
słabość pośrednich klas i warstw społecznych;
4) narodowe i etniczne:
konflikty narodowe, narodowościowe i etniczne
w społeczeństwie,
dominacja jednego narodu lub grupy etnicznej nad
pozostałymi,
zawłaszczanie państwa dla osiągnięcia celów narodowych;
autorytatywna polityka wobec mniejszości narodowych;
5) psychologiczne (środowiskowe):
niechęć do rozwiązań demokratycznych,
wysokie natężenie występowania postaw autorytarnych,
akceptacja patriarchalizmu i klientelizmu w polityce;
6) polityczne:
głębokie podziały socjopolityczne,
niski poziom niezależności opinii publicznej i środków
masowego komunikowania,
słabość instytucji reprezentacji politycznej,
niedemokratyczny system wyborczy,
bezpartyjny lub jednopartyjny system polityczny
brak lub niski poziom rozwoju mechanizmów rywalizacji
politycznej,
niezrównoważony system partyjny,
silna polaryzacja partii politycznych,
rola biurokracji w polityce,
niski poziom aktywności politycznej społeczeństwa,
preferowanie nielegalnych sposobów walki politycznej.

Miejsce obrad
Obrady Konferencji będą miały miejsce w jednym z budynków Wydziału Zamiejscowego Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu położonym
w Chorzowie przy ul. Wandy 66.

Terminy
Termin zgłoszenia udziału z referatem - 31 lipca 2011
Termin zgłoszenia udziału bez referatu - 31 sierpnia 2011
Termin uiszczenia opłaty konferencyjnej - 31 sierpnia 2011
Termin złoŜenia pełnego tekstu referatu (1 wydruk ORAZ nośnik elektroniczny lub e-mail)- 14 września 2011

Referaty i wystąpienia
Czas na wygłoszenie referatu: maks. 20 min.
Język obrad / referatu: polski lub angielski.
Pełny tekst referatu należy dostarczyć najpóźniej w pierwszym dniu Konferencji, czyli 14 września 2011, w jednym egzemplarzu
wydruku oraz w formie elektronicznej – na płycie CD lub e-mailem na adres Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Referaty zaakceptowane przez recenzentów zostaną wydane w zwartej publikacji.

Ulotka (PDF)
Karta zgłoszeniowa (Microsoft Word)
Szablon referatu (Microsoft Word)
Wytyczne dla autorów referatów (Microsoft Word)