MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA „SAMORZĄD MIEJSKI I JEGO ELITY”, 13-14  PAŹDZIERNIKA  2011  ZŁOTY POTOK

ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI
Zasadniczym celem konferencji będzie próba określenia regionalnych elit politycznych w kategoriach politologicznych. Powstaje szereg pytań, czy istnieje możliwość wyodrębnienia kategorii miejskiej elity politycznej, na ile taka kategoria politologiczna jest trafna, jaka jest teoretyczna użyteczność tej kategorii, jakie kryteria należałoby zastosować wobec wyznaczania zakresu miejskich elit politycznych? Wprowadzenie i określenie kategorii miejskich i regionalnych elit polityczne wydaje się być kluczowe dla procesów demokratyzacji życia społecznego, modernizacji oraz rozwoju ekonomicznego subregionu.


Organizatorzy proponują kilka kluczowych i przewodnich obszarów badawczych, które będą przedmiotem konferencji.

 • definicja elit i jej typy,
 • procesy rekrutacji do lokalnych elit politycznych – próba określenia jakie są kryteria decydujące o przynależności jednostki do lokalnej elity, wskazanie kanałów rekrutacji i określenie wzorca kariery członka miejskiej elity politycznej,
 • struktura, poziom integracji i instytucjonalizacji lokalnych elit politycznych – próba odtworzenia rzeczywistej struktury miejskiej elity politycznej, powiązań jej członków na poziomie organizacyjno-instytucjonalnym i na poziomie nieformalnych struktur i zależności; na ile miejska elita polityczna składa się z niezależnych od siebie jednostek piastujących określone stanowiska, a na ile jest zintegrowanym środowiskiem osób zajmujących się lokalną polityką; problem poziomu i zakresu instytucjonalizacji lokalnych elit  i ich związku z partiami politycznymi występującymi na poziomie centralnym, jak również z lokalnymi komitetami koncentrującymi się wokół określonych problemów miejskich, lub częściej wokół miejskich przywódców-liderów politycznych.
 • tożsamość polityczna elit miejskich - kwestie warstwy światopoglądowo-ideologicznej lokalnych polityków, ich przekonań, systemów wartości, wyrażanych przez nich poglądów na istotne tematy życia miejskiego i społecznego, ich świadomości dotyczącej kluczowych problemów społecznych, politycznych istniejących w regionie a także w wymiarze ponadregionalnym.
 • specyfika miejskich elit politycznych - zróżnicowanie charakteru przedstawicieli miejskiej elity politycznej wybranych miast; czy określenie tożsamości elit politycznych jednego regionu dostarcza informacji na temat całości zjawiska? różnorodność miast śląskich, stanowiących część jednego województwa, nie zmienia faktu, iż reprezentują one częstokroć różne subregiony o odmiennych tradycjach politycznych i różnorodnych doświadczeniach; jakie czynniki determinują te rozbieżności; szczególna uwaga zostanie tu zwrócona na subregion częstochowski w województwie śląskim i jego politykę lokalną;
 • charakter przywództwa na poziomie lokalnym - ważnym elementem funkcjonowania lokalnych elit politycznych jest szczególny wymiar władzy realizowanej w obrębie ich struktur; wyodrębnienie i charakterystyka procesu kształtowania się lokalnego lidera na miejskiej scenie politycznej, zaplecze polityczne lokalnego przywództwa; próba wskazania typowych cech lokalnego (miejskiego) przywódcy politycznego, jak postrzega on swoją rolę i miejsce w lokalnej społeczności oraz w miejskiej elicie politycznej, a także jak jest odbierany przez otoczenie społeczne; autopercepcja członków miejskiej elity politycznej – jak widzą siebie, własną skuteczność w działaniu, swoją rolę, znaczenie i wpływ na losy lokalnej społeczności, regionu i całego kraju; zasoby osobiste lokalnych liderów, tj. ich pozycja społeczna w środowisku lokalnym, autorytet formalny i nieformalny, wykształcenie, doświadczenie, umiejętności, a także sytuacja rodzinna.
 • media a polityka lokalna - związki mediów, w tym także lokalnych, z kształtowaniem się przywództwa na poziomie lokalnym.
 • polityka lokalna w sferze samorządowej.


BLOKI POSZERZAJĄCE ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI

 • wykluczenie i marginalizacja społeczna,
 • polityka wielokulturowości w europejskiej przestrzeni politycznej - polityka lokalna a wielokulturowość,
 • współczesna demokracja, etyczne oblicze polskich elit politycznych,
 • problemy uczestnictwa wyborczego w wyborach lokalnych - doświadczenie Polski i wybranych państw europejskich,
 • wybory a kreowanie się lokalnych elit politycznych - socjalizacja polityczna elit lokalnych,
 • ocena ewolucji organów władzy wykonawczej - dwudziestolecie samorządu terytorialnego w Polsce,
 • samorząd lokalny w gminach wiejskich.

TERMINY ZGŁOSZEŃ
•    TERMIN ZGŁOSZENIA UDZIAŁU Z REFERATEM
10 SIERPNIA 2011
•    TERMIN ZGŁOSZENIA UDZIAŁU BEZ REFERATU
10 WRZEŚNIA 2011
•    TERMIN UISZCZENIA OPŁATY KONFERENCYJNEJ
10 WRZEŚNIA 2011
•    TERMIN ZŁOŻENIA PEŁNEGO TEKSTU REFERATU  WYDRUK + CD (LUB NA ADRES MAILOWY)
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
13 PAŹDZIERNIKA 2011

REFERATY I WYSTĄPIENIA

•    CZAS WYSTĄPIENIA – MAKSYMALNIE 20 MINUT
•    JĘZYK OBRAD (REFERATU) – POLSKI LUB ANGIELSKI
•    PEŁNY TEKST WYSTĄPIENIA NALEŻY DOSTARCZYĆ NAJPÓŹNIEJ W PIERWSZYM DNIU KONFERENCJI (13 PAŹDZIERNIKA 2011) W FORMIE WYDRUKU ORAZ NA PŁYCIE CD (LUB PRZESŁAĆ NA ADRES MAILOWY Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.)
•    REFERATY POWINNY ZAWIERAĆ IMIĘ I NAZWISKO AUTORA, AFILIACJĘ, TYTUŁ WYSTĄPIENIA ORAZ STRESZCZENIE W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM
•    REFERATY ZOSTANĄ ZŁOŻONE DO RECENZJI, PO ICH PRZYJĘCIU UKAŻĄ SIĘ W POSTACI PUBLIKACJI

KOSZTY UCZESTNICTWA

OPŁATA KONFERENCYJNA W WYSOKOŚCI 350,-ZŁ OBEJMUJE

•    WYŻYWIENIE,
•    ZAKWATEROWANIE
NOCLEG 13/14 X 2011 (DODATKOWE NOCLEGI PŁATNE WE WŁASNYM ZAKRESIE)
•    DOJAZD CZĘSTOCHOWA – ZŁOTY POTOK I POWRÓT – PRZEWÓZ AUTOKAREM
•    FOLDERY INFORMACYJNE
ZAWIERAJĄCE PROGRAM
RAMOWY KONFERENCJI.

UCZESTNICY KONFERENCJI, KTÓRZY UIŚCILI OPŁATĘ, ZŁOŻYLI REFERATY PRZYJĘTE NASTĘPNIE DO DRUKU – OTRZYMAJĄ TAKŻE EGZEMPLARZ PUBLIKACJI.
ZAPRASZAMY

Zaproszenie (Microsoft Word)

Karta zgłoszeniowa (Microsoft Word)