Międzynarodowa Konferencja Naukowa

ANTROPOLOGIA „BEZPIEKI”: OSOBOWE ŹRÓDŁA INFORMACJI

Wrocław, 27-28 listopada 2014 r.

(zapowiedź konferencji)


 

Konferencja naukowa pt. „Antropologia «bezpieki»”, zorganizowana w listopadzie 2012 r. przez Oddział IPN we Wrocławiu (przy współpracy Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego i Instytutu Historii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie), wskazała na ogromny potencjał tkwiący w przeformatowywaniu najczęstszego dotychczas sposobu wykorzystywania materiałów wytworzonych przez komunistyczne organa bezpieczeństwa. Ośmieliło to nas do sformułowania projektu kolejnego spotkania ludzi nauki w ramach międzynarodowej konferencji pt. „Antropologia «bezpieki»: osobowe źródła informacji”.

Podobnie jak przed dwoma laty, celem planowanej konferencji będzie poszukiwanie możliwości pogłębiania studiów nad dziejami komunistycznego aparatu bezpieczeństwa w Polsce. Tym razem jednak chcielibyśmy skoncentrować się na kwestii uwikłania jednostek we współpracę z organami bezpieczeństwa, a także na donosicielstwie jako fenomenie społecznym w PRL-u. Pamiętając o ponadczasowości i wieloaspektowości tego zjawiska pragniemy zastanowić się nad możliwościami oznaczenia elementów wyróżniających je w odniesieniu do innych okresów historycznych. Interesować nas przy tym będzie wytyczenie nowych kierunków badawczych, przede wszystkim dzięki zastosowaniu na poszczególnych etapach rekonstrukcji przeszłości (m.in. w krytyce materiałów źródłowych, w tym przede wszystkim zgromadzonych w archiwach IPN, a także dotychczasowej literatury przedmiotu; w sposobie narracji na temat wydarzeń historycznych itd.), nowatorskich narzędzi badawczych implementowanych z różnych dziedzin naukowych. Do zgłoszenia udziału w konferencji zaprosimy zatem nie tylko historyków, ale także socjologów, antropologów kultury, kulturoznawców, psychologów, językoznawców, politologów, filozofów, teologów oraz przedstawicieli świata mediów i polityki. Projektowane przedsięwzięcie będzie miało z założenia charakter interdyscyplinarny, będzie otwarte i ciekawe niekonwencjonalnych ujęć i perspektyw badawczych.

Organizatorami konferencji będą: Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN-KŚZpNP we Wrocławiu oraz Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego.
Szczegółowe informacje zostaną przekazane wkrótce.