Jak przewidzieć wyzwania rozwojowe stojące przed Dolnym Śląskiem? Jak się do nich przygotować? Jak stawić im czoła? W raporcie „Inwestycje społeczne jako odpowiedź na prognozowane wyzwania rozwojowe Dolnego Śląska”, współfinansowanego przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego, na pytania te odpowiadają dr hab. Małgorzata Michalewska-Pawlak (KSE), dr hab. Monika Klimowicz (KSE) oraz dr hab. Dorota Moroń (IP).

Dzięki metodzie foresight, umożliwiającej prognozowanie i formułowanie prawdopodobnych scenariuszy rozwoju przyszłości, autorki przygotowały rekomendacje dla wdrożenia inwestycji społecznych w celu skutecznego zarządzania zmianami społecznymi w naszym regionie.

Raport prezentuje wyniki wieloetapowego postępowania badawczego, dotyczącego prognozowania wyzwań rozwojowych stojących przed Dolnym Śląskiem oraz opracowanie rekomendacji z zakresu inwestycyjnej polityki społecznej, będącej odpowiedzią na te wyzwania. Główną metodą badawczą zaprezentowaną w raporcie jest foresight, który ma charakter prognostyczny i obejmuje formułowanie prawdopodobnych scenariuszy rozwoju przyszłości, na podstawie posiadanych danych, w procesie zbiorowej refleksji. W pierwszej fazie foresight’u podjęte zostało zadanie mające na celu identyfikację sytuacji społecznej na Dolnym Śląsku oraz istniejących trendów zmian społecznych, za pomocą skanowania sygnałów lokalnych. Na drugim etapie zespół badawczy przeanalizował zebrane sygnały i wyznaczył główne trendy zmian. Analiza trendów przeprowadzona została z zastosowaniem metody Delphi. Wyodrębnione trendy zostały następnie wykorzystane w trzecim etapie realizacji badań, do analizy ich wpływu na sytuację życiową i społeczną wyodrębnionych grup obywateli: uczących się nastolatków, seniorów, migrantów, bezrobotnych absolwentów i osób niepełnosprawnych, w perspektywie nadchodzących dziesięciu lat. Ostatni, czwarty etap zrealizowanych badań polegał na opracowaniu rekomendacji dla realizacji inwestycji społecznych w regionie Dolnego Śląska, które mogą przyczynić się do ograniczenia negatywnych skutków potencjalnych ryzyk społecznych oraz wzrostu jakości życia mieszkańców Dolnego Śląska w perspektywie najbliższych dziesięciu lat. Realizacja tej metody wymagała nie tylko dysponowania aktualnymi danymi i informacjami dotyczącymi danej dziedziny życia społecznego, ale także doświadczenia i intuicji badaczy podejmujących wysiłki na rzecz diagnozowania przyszłości. Obok zaangażowania naukowców, w realizacji badań brali udział także studenci i doktoranci Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Do pobrania