Zapraszamy wszystkich członków Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych do udziału w wykładach i dyskusjach w ramach projektu „Polimpact – Społeczne znaczenie i wpływ Politologii” organizowanych przez krakowski oddział PTNP wraz z Wydziałem Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego!

Pierwszym gościem będzie Profesor Jan Zielonka z University of Oxford. Wykład i późniejsza dyskusja toczyć się będą wokół tematu:

Nauki polityczne i polityka nauki

Spotkanie odbędzie się 3 listopada br. (czwartek) o godz. 15:00 za pośrednictwem platformy MS Teams, będzie także streamingowane na żywo i zamieszczone do obejrzenia później na kanale Youtube WSMiP UJ.

LINKI DO SPOTKANIA:

MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDFlMjBjYWUtMDlkNi00YzhhLWFhZmItNDdlYTQyM2EwMDY4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%22698a32cb-798f-47b9-bccd-f43db10138af%22%7d

Youtube: https://youtu.be/8OhrunEzVlE

Profesor Jan Zielonka jest politologiem i prawnikiem, pracownikiem Uniwersytetu Oksfordzkiego; specjalizuje się w studiach europejskich, a zwłaszcza w badaniach nad europejską polityką i społeczeństwem, integracją europejską i funkcjonowaniem Unii Europejskiej, zajmuje się również problematyką związaną z teorią demokracji; jest autorem m.in. takich publikacji, jak: Kontrrewolucja. Liberalna Europa w odwrocie (2018), Koniec Unii Europejskiej? (2014), Europa jako imperium (2007).

Następne spotkanie odbędzie się 21 listopada 2022 r. (poniedziałek) – gościć będziemy Profesor Dianne Pinderhughes (University of Notre Dame), Prezydent International Political Science Association. Już dziś gorąco zapraszamy również na to spotkanie! O szczegółach poinformujemy w osobnej wiadomości.

Wykłady Profesora Jana Zielonki, Profesor Dianne Pinderhughes oraz pozostałych wybitnych uczonych, są częścią projektu „Polimpact – Społeczne znaczenie i wpływ Politologii”. Projekt jest finansowany ze środków Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim, a realizują go: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych (Oddział w Krakowie) oraz Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana w Krakowie. Celem projektu Polimpact jest zorganizowanie spotkań o charakterze naukowym oraz popularno-naukowym, które sprzęgać będą działania ww. podmiotów mające na celu: uświadamianie znaczenia, społecznej roli i wpływu politologii w obrębie systemu nauki oraz państwa i społeczeństwa, a także promowanie tej dyscypliny naukowej wśród młodzieży.

Kierownikiem projektu jest dr Piotr Obacz – członek Zarządu krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, adiunkt w Katedrze Historii Polskiej Myśli Politycznej w Instytucie Studiów Międzynarodowych i Politycznych Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, zaś osobami współodpowiedzialnymi za realizację projektu: dr hab. Franciszek Czech – przewodniczący krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Dyrektor Instytutu Studiów Międzykulturowych UJ oraz Pani Marta Rajek i Pani Julia Górecka z Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana w Krakowie.