W dniach 26-28 maja 2017 roku w Bukareszcie na tamtejszym Uniwersytecie odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „Democracy in Development: Comparative Perspectives on the Governance of the Public Good”. Była ona kontynuacją wcześniejszych trzech spotkań w ramach Science of Politics - SCOPE 2017. 4th International Interdisciplinary Conference of Political Research. Głównymi organizatorami konferencji był Uniwersytet w Bukareszcie, w tym Wydział Politologii oraz dwa komitety badawcze International Political Science Association (IPSA) – RC13 - Democratization in Comparative Perspective oraz RC33 - The Study of Political Science as a Discipline. W sumie, w konferencji wzięli udział przedstawiciele 70 ośrodków akademickich i badawczych z Europy, obu Ameryk (w tym silna reprezentacja ze Stanów Zjednoczonych), Azji Południowo-Wschodniej i Bliskiego Wschodu. W konferencji wzięli udział polscy naukowcy z Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (Agnieszka Bejma i Marcin Tobiasz) oraz Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (Beata Pająk-Patkowska).

Program konferencji był bogaty, zarówno w kontekście ujęć metodologicznych, teoretycznych, jak i analizy współczesnej rzeczywistości politycznej, społecznej i kulturowej, zob.: https://drive.google.com/file/d/0B1VJPKXJC8W8UmJDcDRMblNKNEU/view

W czasie konferencji ważnym była debata redaktorów naczelnych anglosaskich wysoko punktowanych czasopism. Debata ta była też okazją do spostrzeżeń oraz porównań dotyczących poziomu edytorskiego i merytorycznego firmowanych przez PTNP czasopism „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” i „Polish Yearbook of Political Science” w kontekście działań zmierzających do ich indeksowania przez bazę SCOPUS (lista A).

W trakcie konferencji miał także miejsce Okrągły Stół dotyczący stanu politologii w poszczególnych państwach (m.in. udział Arkadiusza Żukowskiego z Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie). Podczas debaty okazało się, że problemy politologii w państwach Europy Środkowo-Wschodniej są dość podobne (m.in. spadek liczby studentów i konieczność uruchamiania nowych kierunków, zwłaszcza związanych z bezpieczeństwem; nacisk władz uczelni na umiędzynarodowienie kształcenia i badań bez dostatecznego wsparcia finansowego oraz postępująca „punktomania”).

Podczas konferencji odbyło się robocze posiedzenie Prezydium (Executive Committee) Europejskiej Konfederacji Towarzystw Nauk Politycznych (European Confederation of Political Science Associations, ECPSA). Oprócz spraw bieżących przedmiotem dyskusji były następujące kwestie: wybór nowego skarbnika Towarzystwa; informacja i dyskusja dotycząca nowej strony internetowej ECPSA; omówienie zaawansowania prac nad projektami badawczymi: „The Project on Transition to professional careers of Political Science graduates” oraz „The Project on Mobility of Political Science students and academics”. Dyskutowano też o sprawie projektu badawczego „The Cost Action Project”. Wśród najbliższych działań ECPSA jest opracowanie aktualnej bazy danych dotyczącej europejskich towarzystw nauk politycznych. Ponadto ECPSA zamierza w ramach aplikowanego grantu stworzyć europejską platformę ofert edukacyjnych z nauk politycznych w języku angielskim (PS Programs - BA, MA, PhD). Omówiono także działania dotyczące zwiększenia puli finansowej dla projektów badawczych z nauk społecznych i humanistycznych w ramach Programu Horyzont 2020 (okazały się one skuteczne).

Następne spotkanie Prezydium ECPSA zaplanowano w Budapeszcie w styczniu 2018 roku.

Arkadiusz Żukowski