W dniach 14-15 września w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się 22 edycja dorocznej konferencji Środkowoeuropejskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (Central European Political Science Association – CEPSA).

Obrady poświęcone były problematyce integracji i dezintegracji oraz wyzwaniom, przed jakimi stają państwa Europy Środkowej i Wschodniej w obliczu fundamentalnych zmian w Unii Europejskiej.

Informacje o Polskim Towarzystwie Nauk Politycznych jako jednym z 12 krajowych towarzystw nauk politycznych zostały zamieszczone w najnowszym numerze biuletynu Światowego Towarzystwa Politologicznego (International Political Science Association, IPSA) „Participation” (t. 41, nr 1, sierpień 2017, s. 30)

www.ipsa.org/sites/default/files/participation/participation_41-1_web.pdf

 

 

Prof. zw. dr. hab. Andrzej Jan Chodubski

(1952-2017)

 Wprowadzenie do wspomnienia

 

Prof. Andrzej Jan Chodubski był uczonym wielkiego formatu. Cechowała Go niezwykła dociekliwość badawcza, ogromne umiejętności analityczne i syntetyzujące, zdolność do formułowania predykcji. W swych działaniach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych był niezwykle rzetelny i pracowity.

 

* * *

Prof. Andrzej Jan Chodubski urodził się 1 stycznia 1952 roku w Grabienicach Małych na Mazowszu. W szkole podstawowej i liceum ogólnokształcącym należał do najlepszych uczniów. Podobne wyniki osiągał jako student historii na Uniwersytecie Gdańskim (UG). Studia podjął w 1971 roku. Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Stanisława Mikosa dotyczyła polityki kulturalnej władz gdańskich w okresie III Rzeszy, a jej fragmenty zostały opublikowane w periodykach naukowych. Po studiach, ukończonych z wyróżnieniem, rozpoczął pracę jako asystent w Instytucie Nauk Politycznych (INP) macierzystego uniwersytetu, kierowanym przez prof. dra hab. Kazimierza Podoskiego. W latach 1977-1979 uczęszczał na podyplomowe studium z zakresu nauk politycznych. W ramach przygotowywanej rozprawy doktorskiej rozpoczął badania nad przemianami kulturalnymi na Kaukazie. W tym celu w 1979 roku odbył staż naukowy na Uniwersytecie Azerbejdżańskim w Baku i miał możliwość odbycia peregrynacji naukowych po krajach Kaukazu. Praca doktorska został obroniona w 1981 roku z wyróżnieniem i została wkrótce w skróconej formie opublikowana.

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu dzisiejszym zmarł

 

Prof. zw. dr. hab. Andrzej Jan Chodubski

 

członek honorowy Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych

 

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych

6 lipca 2017 roku  

 

Ku pamięci

W dniach 26-28 maja 2017 roku w Bukareszcie na tamtejszym Uniwersytecie odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „Democracy in Development: Comparative Perspectives on the Governance of the Public Good”. Była ona kontynuacją wcześniejszych trzech spotkań w ramach Science of Politics - SCOPE 2017. 4th International Interdisciplinary Conference of Political Research. Głównymi organizatorami konferencji był Uniwersytet w Bukareszcie, w tym Wydział Politologii oraz dwa komitety badawcze International Political Science Association (IPSA) – RC13 - Democratization in Comparative Perspective oraz RC33 - The Study of Political Science as a Discipline. W sumie, w konferencji wzięli udział przedstawiciele 70 ośrodków akademickich i badawczych z Europy, obu Ameryk (w tym silna reprezentacja ze Stanów Zjednoczonych), Azji Południowo-Wschodniej i Bliskiego Wschodu. W konferencji wzięli udział polscy naukowcy z Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (Agnieszka Bejma i Marcin Tobiasz) oraz Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (Beata Pająk-Patkowska).

Wybitny konstytucjonalista, politolog, amerykanista, wykładowca akademicki, publicysta i działacz społeczny.

Specjalizował się w zakresie prawa konstytucyjnego, historii doktryn politycznych i prawnych oraz praw człowieka. Jako członek Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk brał udział w pracach nad przygotowaniem Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. W latach 90. był dyrektorem Centrum Badań nad Konstytucjonalizmem w Europie Wschodniej w Chicago. W 1995 r. został profesorem w Central European University w Budapeszcie. Od 1995 r. był także członkiem rady międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Otwartego. Wykładał na uniwersytetach, m.in.: Antioch w Los Angeles, Columbia, Stanforda i Harvarda.

Autor m.in. takich publikacji jak:

W kręgu mitu amerykańskiego, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1971; Stany Zjednoczone. Społeczeństwo i władza, Wiedza Powszechna, Warszawa 1975; Zrozumieć świat. Rozmowy z uczonymi amerykańskimi, Czytelnik, Warszawa 1977, 1980; Zrozumieć świat. Rozmowy z uczonymi radzieckimi, Czytelnik, Warszawa 1980, 1982; Korzenie „Korzeni”. Dzieje Murzynów w Stanach Zjednoczonych, Iskry, Warszawa 1981; Ewolucja amerykańskiej myśli społecznej i politycznej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1983, Contrasts. Soviet and American thinkers discuss the future, Macmillan, New York 1984; Współczesny konserwatyzm i liberalizm amerykański, Państwowe Wydawnictwo Naukowe , Warszawa 1984; Zrozumieć świat. Rozmowy z uczonymi polskimi, Czytelnik, Warszawa 1988; Poznać świat. Rozmowy o nauce, Czytelnik, Warszawa 1989; Kryzys czyli Szansa. Szkice amerykańskie, Iskry, Warszawa 1990; Twoja konstytucja, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1997; Tworzenie konstytucji w Polsce w latach 1989–1997 (współautor Ryszard Chruściak), Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2001; Rzeczpospolita Obywateli, Rosner & Wspólnicy, Warszawa 2004, Connecting human rights, human development, and human security, w: Human rights in the War on Terror, ed. by Richard Ashby Wilson, Cambridge University Press, New York 2005; Human rights and their limits, Cambridge University Press, New York 2009, przekład w języku polskim pt. Prawa człowieka i ich granice, Znak, Kraków 2011.

Był odznaczony Krzyżem Oficerskim i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.