7 lutego b.r. w Słubicach na posiedzeniu Zarządu Głównego PTNP powołano Oddział PTNP w Gorzowie Wielkopolskim.

W dniu 20 marca odbyło się I walne Zebranie Członków Oddziału PTNP w Gorzowie, w trakcie którego ukonstytuowały się jego władze.

Gorzowski oddział PTNP jest współorganizatorem V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Bezpieczeństwo Narodowe Polski. Zagrożenia i determinanty zmian" oraz V Ogólnopolskiej Konferencji Studenckiej "Młodzi dla Bezpieczeństwa".

Ponadto WZCzO postanowiło organizować cykliczne otwarte spotkania dyskusyjne nt szeroko pojętej problematyki politycznej. Pierwsze odbędzie się już w kwietniu.

W dniach 21-25 lipca 2018 roku w Brisbane w Australii odbył się 25. Jubileuszowy Światowy Kongres Politologiczny (25th World Congress of International Political Science Association).

Zgromadził on ponad 2 tys. naukowców z całego świata (oczekiwano 2,4 tys. naukowców). Kongres zgromadził badaczy z 84 krajów. Program Kongresu obejmował 4 sesje plenarne, 6 sesji specjalnych, 1 sesję z wręczaniem nagród i 516 paneli (łączna liczba propozycji paneli wyniosła 936). Temat wiodący Kongresu brzmiał: „Borders and Margins” („Granice i skrajności”) w polityce.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie z Kongresu:

 

Zapraszamy do udziału w Konkursie Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych na najlepszy polskojęzyczny politologiczny artykuł naukowy.

Termin składania artykułów do 15 grudnia 2018 roku.

Materiały przesyłać należy na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. jako załączniki do wiadomości zatytułowanej „Konkurs – artykuł”.

 

Więcej informacji na temat Konkursu: http://www.ptnp.org.pl/index.php/pl/konkursy-ptnp

 

Zarząd Główny PTNP popiera niniejsze stanowisko Komitetu Nauk Politycznych PAN.

Zarząd Główny PTNP ogłasza po raz kolejny konkurs na najlepszy artykuł opublikowany w recenzowanych: czasopiśmie naukowym lub pracy zbiorowej w języku polskim w latach 2016/2017 i ewentualnie w 2018 roku.

Prosimy o wysyłanie wypełnionych formularzy zgłoszeń wraz z tekstem artykułu na adres emailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.w nieprzekraczalnym terminie 25 sierpnia 2018 roku.

Nagrodą jest tłumaczenie na koszt PTNP tekstu na język angielski oraz rekomendacja opublikowania w World Political Science. Ostatnie dane rankingowe WPS to: CiteScore 2017: 0.28; SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.211 Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.143

Przypominamy, że rozważane będą jedynie te zgłoszenia, które spełniają kryteria formalne i merytoryczne. Do tych ostatnich należą następujące kwestie:

  • czy tekst zawiera krytykę najnowszej światowej literatury przedmiotu;
  • czy tekst posiada poprawną siatkę kategorii teoretycznych;
  • czy tekst prezentuje wysoki poziom metodologiczny (poprawne hipotezy, metody, techniki i narzędzia badawcze itp.);
  • czy tekst zawiera prawidłową analizę wyników badań (w przypadku badań empirycznych);
  • czy tekst zawiera oryginalną propozycję teoretyczną lub metodologiczną (w przypadku badań nie-empirycznych).

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszenia

 

Prosimy o zapoznanie się z treścią UCHWAŁY ZARZĄDU PTNP ws. RODO

 

Uchwała nr 4/2018 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zasad przetwarzania danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, działając na podstawie § 29 pkt 13 Statutu PTNP oraz uwzględniając przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r., postanawia:

1. Określić zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych.

2. Przedmiotowe zasady stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

3. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi ZG oraz Sekretarzowi.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik do uchwały nr 4/2018 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zasad przetwarzania danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych - Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych (PTNP)

1. Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r., zwane dalej RODO.

2. Administrator:

administratorem danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych (PTNP), Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa – kontakt za pośrednictwem adresu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . W imieniu Administratora dane osobowe są przetwarzane przez Zarząd Główny PTNP, a w odniesieniu do członków danego Oddziału terenowego PTNP, przez Zarząd Oddziału jako podmioty przetwarzające.

3. Administrator, uwzględniając zakres przetwarzania danych osobowych i charakter PTNP oraz działając na podstawie art. 37 ust. 1 RODO, nie wyznacza inspektora ochrony danych.

4. Przetworzeniu przez PTNP podlegają dane osobowe członków Towarzystwa. W szczególności dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. RODO w celu:

a. realizacji zadań statutowych, w szczególności określonych w § 10 Statutu PTNP,

b. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,

5. Domniemywa się, że członkowie PTNP wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Administratora określonego w ust. 2.

6. Dane osób nie będących członkami PTNP podlegają przetworzeniu po udzieleniu przez te osoby zgody.

7. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

a. dane osobowe członków PTNP przechowywane są przez okres członkostwa danej osoby i po ustaniu członkostwa podlegają archiwizacji lub, na wyraźne życzenie danej osoby, usunięciu,

b. dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

8. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe. Osoba której dotyczą dane osobowe ma prawo:

a. dostępu do treści swoich danych osobowych, tj. prawo do uzyskania potwierdzenia czy i w jakim zakresie Administrator przetwarza dane,

b. do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,

c. żądania od Administratora usunięcia danych, w przypadku gdy przetwarzanie danych staje się bezcelowe.

d. do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;

e. wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,

f. do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

9. Odbiorcy danych:

Dane osobowe Administrator przetwarza dla realizacji zadań statutowych PTNP. W przypadku realizacji części zadań przez PTNP (konferencje, zorganizowane przez PTNP wyjazdy członków Towarzystwa, konkursy na najlepszą publikację, itp.) dane osobowe mogą być udostępnione celem przetworzenia w szczególności przewoźnikom, podmiotom organizującym zakwaterowanie, Dane te mogą być także udostępnione firmom archiwizującym dokumenty oraz partnerom świadczącym usługi techniczne (budowa i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).