Zarząd

Prof. dr hab. Magdalena Musiał-Karg
Prezes Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych

Polska politolożka, profesor nauk społecznych. Pracuje w Zakładzie Systemów Politycznych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w badaniach nad demokracją bezpośrednią oraz wykorzystaniem nowych technologii w systemach demokratycznych, ze szczególnym uwzględnieniem e-voting. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się również na problemach związanych z rolą kobiet w przestrzeni publicznej oraz ze współpracą transgraniczną na granicy polsko-niemieckiej.

Jest autorką wielu publikacji naukowych w Polsce i zagranicą. Pełni(ła) funkcję kierownika i wykonawcy w wielu projektach badawczych dot. e-głosowania, e-partycypacji, demokracji bezpośredniej.

Od 10.2020 jest prodziekanem ds. badań i współpracy naukowej, a w latach 2016-2020 – pełniła funkcję prodziekana ds. badań i rozwoju na WNPiD UAM. Jest także członkiem Komitetu Nauk Politycznych PAN (2020-2023), członkiem Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich oraz prezesem Ośrodka Badań i Edukacji Europejskiej.

Kontakt: magdalena.musiał-karg@amu.edu.pl  

 

Dr hab. Maciej Hartliński, prof. UWM
Wiceprezes PTNP ds. badań i nauki

Pracownik Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zastępca Dyrektora (2016-2020) oraz Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Polityce i Administracji (2020-) w macierzystym Instytucie. Zainteresowania badawcze koncentrują się głównie na przywództwie politycznym oraz partiach politycznych. W ostatnich latach szczególnie zajmująca jest pre-selekcja przywódców partyjnych, dyskurs parlamentarny przywódców politycznych, a także demokracja wewnątrzpartyjna oraz selekcja kandydatów. Inicjator projektu Party Leaders Database (party-leaders.eu).

Założyciel sekcji naukowej PTNP „Przywództwo polityczne”. Kierownik i wykonawca wielu międzynarodowych projektów badawczych. Realizował staże naukowe w University of Oxford, Indiana University – Bloomington, Ghent University oraz w wielu innych uczelniach europejskich. Autor publikacji w wiodących wydawnictwach (Oxford University Press, Routledge, Palgrave) i czasopismach (East European Politics and Societies, Journal of Language and Politics, East Europen Quarterly, Polish Political Science Review, Polish Political Science Yearbook, Politeja, Przegląd Politologiczny, Studia Politologiczne).

Kontakt: maciej.hartlinski@uwm.edu.pl

 

Prof. dr hab. Grzegorz Janusz
Wiceprezes PTNP ds. prawnych

Prawnik i politolog, profesor. Kierownik Katedry Systemów Politycznych i Praw Człowieka, Wydział Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizuje się w badaniach praw człowieka, w tym praw mniejszości, prawa unijnego, systemów demokratycznych. Jest autorem wielu publikacji naukowych w Polsce i zagranicą, w tym 13 autorskich pozycji zwartych. Autor 40 ekspertyz wykonanych na zlecenie podmiotów publicznych.

Promotor 21 sfinalizowanych przewodów doktorskich. Kierownik Jean Monnet Project 2002. Wykonawca dwóch grantów międzynarodowych, koordynacja: Institut für Zeitgeschichte, München [2001–2004] i Faculty of Law Uppsala University [2002–2004]. Członek komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk: Komitetu Badania Polonii PAN (2001–2004), Komitetu Badań nad Migracjami Ludności i Polonią PAN (2007–2010), Komitetu Nauk Politycznych PAN (od 2015). Współpracownik Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka – od 2008 roku członek Rady Programowej Spraw Precedensowych Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Członek PTNP od 1985 roku.

Kontakt: grzegorz.janusz@mail.umcs.pl

 

Dr hab. Renata Podgórzańska, prof. US
Wiceprezes PTNP ds. kontaktów z otoczeniem i promocji

Politolog, dr hab. prof. US, Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego. Zajmuje się analizą współczesnych stosunków międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem polityki zagranicznej Polski. Jej zainteresowania badawcze oscylują także wokół kwestii dotyczących bezpieczeństwa międzynarodowego i konfliktów zbrojnych; procesu stabilizacji i umacniania bezpieczeństwa na Bałkanach; transformacji społeczno-politycznej państw Bałkanów Zachodnich; analizą procesów migracyjnych we współczesnym świecie. Autorka i współautorka sześciu monografii, 10 prac pod redakcją, blisko 90 artykułów naukowych. Członek Rady Naukowej „Reality of Politics – estimates – comments – forecasts”. Redaktor naukowy serii wydawniczej „Meandry współczesnej polityki”. Prezes Oddziału Szczecin Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych.

W latach 2008-2016 pełniła funkcję Wicedyrektora Instytutu Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Od 2016 roku do 2019 sprawowała funkcję Prodziekana Wydziału Humanistycznego do spraw Kształcenia. W 2019 roku objęła obowiązki p.o. Dziekana Wydziału Nauk Społecznych, zaś od 1 września 2020 roku pełni funkcję Prorektora ds. Kształcenia Uniwersytetu Szczecińskiego.

Kontakt: renata.podgorzanska@usz.edu.pl

 

Dr hab. Adam Szymański, prof. ucz. 
Wiceprezes PTNP ds. współpracy międzynarodowej

Polski politolog, dr hab. nauk społecznych w zakresie nauki o polityce. Pracuje w Katedrze Systemów Politycznych na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2004-2011 analityk w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (PISM). W latach 2012-2013 TÜBITAK Research Fellow na Uniwersytecie Koç w Stambule.

Specjalizuje się w badaniach systemu politycznego i polityki zagranicznej Turcji oraz demokratyzacji i de-demokratyzacji w perspektywie porównawczej. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się również na problematyce integracji europejskiej – rozszerzania Unii Europejskiej; relacji Turcja – UE, europeizacji i de-europeizacji, zróżnicowanej integracji oraz relacjach między islamem a demokracją.

Jest autorem wielu publikacji naukowych w Polsce i zagranicą. Pełni(ł) funkcję kierownika w kilku projektach badawczych dotyczących demokratyzacji i de-demokratyzacji, nieprawidłowości wyborczych oraz rozszerzania Unii Europejskiej. Od 2021 r. wiceprzewodniczący Rady Dyscyplin Nauki o Polityce i Administracji i Nauki o Bezpieczeństwie w UW. Członek PTSE oraz IPSA (w tym od 2021 r. przewodniczący Komitetu Badawczego 13 „Demokratyzacja w perspektywie porównawczej”), ECPR i SPSA. Od 2014 r. Kierownik ogólnopolskiej Grupy Badawczej ds. Współczesnej Turcji.

Kontakt: ar.szymanski@uw.edu.pl

Dr Natasza Lubik-Reczek
Sekretarz 

Politolog, doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Zatrudniona na stanowisku adiunkta w Zakładzie Systemów Politycznych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest kierownikiem studiów pierwszego stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe oraz członkiem Rady Programowej tegoż kierunku. Pełni funkcję Sekretarza Zarządu Głównego PTNP oraz wiceprezesa oddziału w Poznaniu. Sekretarz Kapituły Ogólnopolskiego Konkursu im. Profesora Czesława Mojsiewicza na najlepszą książkę o tematyce politologicznej. Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich oraz Ośrodka Badań i Edukacji Europejskiej. Organizatorka Targów Praktyk i Staży na WNPiD UAM oraz Jurorka debat oksfordzkich na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.
Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z innowacyjnymi metodami kształtowania postaw obywatelskich. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się również na problemach związanych z rolą kobiet w przestrzeni publicznej, systemami politycznymi (z szczególnym uwzględnieniem państw postjugosłowiańskich) oraz z demokracją bezpośrednią.

Kontakt: natasza.lubik@amu.edu.pl

Dr Alina Kaszkur
Skarbnik 

Politolożka, doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Pracuje w Katedrze Teorii Polityki i Zarządzania Sferą Publiczną na Wydziale Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Jej zainteresowania badawcze obejmują politykę miejską, innowacyjność publiczną oraz partycypację polityczną. Była wykonawcą w projekcie NCN dot. e-votingu, koordynuje projekt dot. zarządzania wynikami badań naukowych i ich komercjalizacji. Od 2020 r. jest dyrektorem Centrum Transferu Technologii i Innowacji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Kontakt: alina.kaszkur@ukw.edu.pl

 

Dr hab. Anna Jach
Członek ZG PTNP

Politolog, historyk, doktor habilitowany nauk społecznych. Pracuje w Katedrze Badań na Obszarem Eurazjatyckim w Instytucie Rosji i Europy Wschodniej na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Specjalizuje się w historii XX i XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem historii ZSRR i Rosji, stosunków polsko-rosyjskich, transformacji ustrojowej i systemu politycznego oraz funkcjonowania pozarządowego sektora niekomercyjnego, społeczeństwa obywatelskiego w Rosji.

Jest autorką wielu publikacji naukowych w Polsce i zagranicą. Pełniła funkcję wykonawcy w projekcie badawczym dotyczącym współpracy wyższych uczelni i organizacji pozarządowych jako animatorów społeczeństwa obywatelskiego z wykorzystaniem potencjału dziedzictwa kulturowego. Jest także członkiem krajowych i zagranicznych organizacji naukowych: Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód – członek Rady Naukowej (od 2020 r.),  IPSA – The International Political Science Association (od 2016 r.), IPPA – The International Public Policy Association (od 2019 r.), РАПН – Российская Ассоциация Политической Науки. Russian Political Science Association (od 2012 r.),  PTNP – Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych (od 2012 r.), APPAM – Association for Public Policy Analysis and Management (od 2021 r.). Ponadto od 2019 roku była zastępcą Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej PTNP (kadencja 2019-2022), członek ZG PTNP (kadencja 2022-2024). Przewodnicząca Sekcji Badań nad Obszarem Eurazjatyckim PTNP (od 2018 r.).

Kontakt: anna.jach@uj.edu.pl

Prof. dr hab. Agnieszka Kasińska-Metryka
Członek ZG PTNP

Politolożka, badaczka przywództwa politycznego, marketingu i komunikacji politycznej, specjalistka w zakresie systemu politycznego Hiszpanii. Od wielu lat wchodzi w skład zarządu PTNP, pełniąc w nim różne funkcje. W przeszłości członkini IPSA Executive Committee, obecnie w zarządzie CEPSA (kolejna kadencja). Prezeska kieleckiego oddziału PTNP oraz Polskiego Towarzystwa Marketingu Politycznego. Stoi na czele Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych UJK w Kielcach. Poza zainteresowaniami naukowymi, miłośniczka podróży, prawosławnej sztuki sakralnej, kultury śródziemnomorskiej. W ZG PTNP odpowiedzialna za kontakty  z CEPSA.

Kontakt: agnieszkakm@wp.pl

 

Dr hab. Joanna Marszałek-Kawa, prof. UMK
Członek ZG PTNP

Prof. UMK,  od 1 października 2020 r. pełni funkcję kierownika Katedry Systemów Politycznych na Wydziale Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie. W latach 2004–2010 była wicedyrektorem  Instytutu Politologii na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest dyrektorem Centrum Badań Wschodnich oraz wiceprezesem toruńskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Jest też członkiem Zarządu Głównego PTNP. J. Marszałek-Kawa jest redaktorem naczelnym prestiżowego pisma „Polish Political Science Yearbook”, dwóch ukraińskich czasopism naukowych: „Current Problems of Philosophy and Sociology” i „S.P.A.CE. / Society, Politics, Administration in Central Europe”, a także wydawanego wspólnie z Kazachskim Uniwersytetem Narodowym im. Al-Farabi w Ałmaty czasopisma naukowego „Nowa Polityka Wschodnia”, a także zastępcą redaktora naczelnego czasopisma „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” oraz sekretarzem kwartalnika „The New Educational Review”. Jest również autorką blisko 400 publikacji naukowych, w tym 13 monografii opublikowanych w językach: polskim, angielskim i chińskim. Do jej głównych zainteresowań naukowych należą: parlamentaryzm europejski, problematyka azjatycka, system polityczny, systemy konstytucyjne państw świata.

Kontakt: joannamkawa@gmail.com