Etyka w nauce

Najważniejsze kodeksy etyki w nauce w Polsce to:

Kodeks etyki pracownika naukowego Polskiej Akademii Nauk z dnia 13 grudnia 2012 roku

Dokument ten, w zamyśle Autorów, ma ogólne zastosowanie i powinien znaleźć zastosowanie do wszystkich pracowników nauki, bez względu na afiliację, czy uprawianą dziedzinę czy dyscyplinę naukową. Zgromadzenie Ogólne PAN przedstawia swoje zalecenia dotyczące postępowania z danymi naukowymi, procedur badawczych, praktyk autorskich i wydawniczych oraz praktyk dotyczących recenzowania i opiniowania cudzych prac. Jest też rozdział poświęcony nierzetelnościom i sposobom postępowania z nimi.

Pobierz

Kodeks etyki pracownika naukowego Polskiej Akademii Nauk z dnia 1 grudnia 2016 roku

W dniu 1 grudnia 2016 r. na 133. sesji Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk uchwaliło nowy Kodeks etyki pracownika naukowego. Opracowując tę wersję Kodeksu członkowie Komisji do spraw etyki w nauce wzięli pod uwagę propozycje uregulowań do Kodeksu zgłoszone przez środowisko naukowe i akademickie.

Pobierz

Kodeks pt. „Dobre praktyki w szkołach wyższych” opracowany przez Fundację Rektorów Polskich i uchwalony przez Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w dniu 26 kwietnia 2007 roku

Pobierz