Konkurs Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych im. prof. Czesława Mojsiewicza na najlepszą pracę doktorską obronioną w dyscyplinie nauk o polityce i administracji

Termin zgłoszeń: do 31 marca.

2021

I nagroda:
Krzysztof Korycki, Polityczne uwarunkowania przebiegu prac parlamentarnych nad Kodeksem wyborczym w Polsce. Praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Stelmacha.

Wyróżnienie:
Piotr Walewicz, Legitymizacja wyzysku przyrody w dyskursie naukowym o stosunkach międzynarodowych: studium krytyczno-teoretyczne. Praca napisana pod kierunkiem dr hab. Artur Laska, prof. uczelni

Piotr Sawczyński, Żydowskie źródła podmiotowości politycznej w pismach Waltera Benjamina i Giorgio Agambena. Praca napisana pod kierunkiem Prof. dr hab. Bogdana Szlachty

 

2020

I nagroda
Sylwia Czubaj-Kuźmin, Rocznice katyńskie w latach 1990-2010. Miejsce i funkcje rytuału politycznego w polskiej kulturze pamięci. Praca doktorska została napisana pod kierunkiem Prof. dr hab. Anny Wolff-Powęskiej.

Wyróżnienie:
Agata Olszanecka-Marmola, Oddziaływanie telewizyjnej reklamy politycznej na zmianę postrzegania wizerunku kandydatów w wyborach prezydenckich w 2015 roku w Polsce , praca napisaną pod kierunkiem dr hab. Mariusza Kolczyńskiego, prof. UŚ.

 

 

2019

I nagroda:
Maciej Marmola, Nowe partie w systemach partyjnych państw Grupy Wyszehradzkiej. Praca doktorska została napisana pod kierunkiem Dr hab. Waldemar Wojtasik, prof. UŚ.

Wyróżnienie:
Bartosza Płotka, Myśl biopolityczna w Polsce w latach 1989-2015, praca napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Romana Bäckera.

 

 

Regulamin konkursu Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych
im. prof. Czesława Mojsiewicza na najlepszą pracę doktorską obronioną w dyscyplinie nauk o polityce

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu na najlepszą pracę doktorską obronioną w dyscyplinie nauk o polityce jest Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych z siedzibą w Warszawie (00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28).
2. Celem konkursu jest promowanie doskonałości naukowej oraz upowszechnianie wyników badań naukowych prowadzonych przez polskich politologów przygotowujących rozprawy doktorskie.
3. Konkurs przeprowadzany jest na zasadach określonych w niniejszym regulaminie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Zgłoszenie pracy na konkurs równoznaczne jest z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

II. UCZESTNICY I PRZEDMIOT KONKURSU

1. W konkursie mogą wziąć udział osoby, którym w roku kalendarzowym poprzedzającym ogłoszenie konkursu został nadany stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce.
2. Na konkurs zgłaszane mogą być prace – będące podstawą nadania stopnia określonego w punkcie 1 – napisane w języku polskim lub angielskim. Prace mogą mieć formę maszynopisu, książki
wydanej lub spójnego tematycznie zbioru rozdziałów w książkach wydanych, spójnego tematycznie zbioru artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku w czasopismach naukowych.
3. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Zarządu Głównego PTNP oraz członkowie Komisji Rewizyjnej PTNP.
4. Nagrodą w konkursie jest wydanie zwycięskiej pracy w postaci monografii zwartej. Sponsorem nagrody jest Wydawnictwo Adam Marszałek. Wydanie pracy następuje po podpisaniu przez Autora oraz Sponsora odrębnej umowy wydawniczej określającej prawa i obowiązki stron umowy.

III. OCENA PRAC

1. Każda praca nadesłana na konkurs oceniana jest przez recenzenta.
2. Recenzentów w konkursie powołuje Zarząd Główny PTNP każdorazowo po upływie terminu zgłoszeń w danym roku kalendarzowym spośród specjalistów posiadających wyróżniający dorobek naukowy w subdyscyplinie odpowiadającej zgłoszonej pracy oraz co najmniej stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie nauk o polityce.
3. Recenzentami w konkursie nie mogą być osoby:
a) będące przełożonymi Autorów zgłoszonych na konkurs prac;
b) pełniące funkcje promotora, promotora pomocniczego lub recenzenta w przewodach doktorskich, których podstawą były prace zgłoszone na konkurs.
4. Recenzenci oceniają nadesłane prace, biorąc pod uwagę następujące kryteria:
a) formalne, to jest czy nadesłana praca spełnia warunki określone w punktach II.1-II.3 niniejszego regulaminu;
b) merytoryczne – określone w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu.
5. Recenzenci zobowiązani są do dochowania należytej staranności w ocenie prac.
6. Wypełniony formularz oceny recenzenta ma charakter autorskiej opinii i jest dokumentem wewnętrznym niepodlegającym upublicznieniu.
7. Recenzenci, prezes PTNP oraz sekretarz PTNP tworzą kapitułę konkursu. Prace kapituły organizuje sekretarz PTNP. W sytuacji gdy prezes PTNP lub sekretarz PTNP nie posiadają stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie nauk o polityce, Zarząd Główny PTNP wyznacza w ich miejsce innych upoważnionych członków Zarządu Głównego PTNP legitymujących się takim stopniem naukowym.
8. Jeśli kondycja finansowa PTNP na to pozwala, członkowie kapituły mogą otrzymać za swoją pracę wynagrodzenie. Warunki wynagrodzenia określane są uchwałą Zarządu Głównego PTNP.

IV. PRZEBIEG KONKURSU I WYŁONIENIE ZWYCIĘZCY

1. Konkurs ogłaszany jest raz w roku. Ogłoszenie o konkursie rozsyłane jest przez Sekretarza PTNP drogą e-mailową do wszystkich członków PTNP oraz kierowników jednostek naukowych posiadających prawo do nadawania stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce, zamieszczane jest także na stronie internetowej PTNP.
2. Prawo do zgłaszania prac na konkurs posiadają następujące podmioty:
a) autor rozprawy doktorskiej;
b) recenzent rozprawy doktorskiej;
c) promotor lub promotor pomocniczy rozprawy doktorskiej;
d) komisja powołana do przeprowadzenia przewodu doktorskiego;
e) rada naukowa jednostki posiadającej prawo do nadawania stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce.
3. Praca bierze udział w konkursie pod warunkiem akceptacji przez Autora jego warunków określonych w niniejszym regulaminie.
4. Podmioty wymienione w punkcie IV.2 lub ich reprezentanci przesyłają formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu, elektroniczny egzemplarz rozprawy doktorskiej stanowiącej podstawę nadania stopnia doktora w dyscyplinie nauk o polityce oraz skany recenzji tej rozprawy.
5. Materiały przesyłać należy na adres e-mail: office@ptnp.org.pl jako załączniki do wiadomości zatytułowanej „Konkurs – doktorat roku”.
6. Zgłoszenia konkursowe przyjmowane są rokrocznie w terminie do 31 marca do godziny 23:59.
7. Materiały nadesłane w terminie określonym w ogłoszeniu przekazywane są wybranym przez Zarząd Główny PTNP recenzentom, prezesowi PTNP oraz sekretarzowi PTNP (z zastrzeżeniem pkt.
III.7).
8. Recenzenci konkursu dokonują oceny prac indywidualnie, wypełniając formularz stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu, a następnie w drodze konsultacji z pozostałymi członkami kapituły konkursu ustalają ostateczny wynik konkursu. Konsultacje mogą odbywać się przy wykorzystaniu narzędzi teleinformatycznych.
9. Ostateczną decyzję dotyczącą zwycięzcy konkursu członkowie kapituły konkursu podejmują zwykłą większością głosów przy obecności wszystkich członków kapituły konkursu i po zapoznaniu się ze wszystkimi formularzami recenzji. Tak ustalony wynik podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Główny PTNP. Decyzja Zarządu Głównego PTNP jest ostateczna.
10. Po zatwierdzeniu wyniku konkursu przez Zarząd Główny PTNP Sekretarz PTNP – nie później niż do dnia 30 października – przekazuje drogą e-mailową informację o zwycięzcy (imię, nazwisko, afiliacja instytucjonalna, tytuł pracy doktorskiej) wszystkim członkom PTNP oraz kierownikowi jednostki naukowej, w której nadano laureatowi stopień doktora. Informacja taka umieszczana jest także na stronie internetowej PTNP.
11. Pisemne zaświadczenie o zwycięstwie w konkursie przekazywane jest laureatowi niezwłocznie na wskazany przez niego adres.
12. Pamiątkowe dyplomy i listy gratulacyjne są wręczane laureatom oraz ich promotorom podczas sesji plenarnej inaugurującej Ogólnopolski Kongres Politologii, a w roku, w którym nie odbywa się Kongres – na konferencji naukowej organizowanej pod patronatem PTNP.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Autor pracy konkursowej ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich
w przypadku, gdyby praca nadesłana na konkurs naruszała prawa (w szczególności prawa autorskie) osób trzecich.
2. W przypadku uzyskania przez Organizatora informacji, że praca konkursowa stanowi plagiat lub w jakikolwiek inny sposób narusza prawo, Organizatorowi przysługuje prawo do wstrzymania decyzji o przyznaniu nagrody do czasu rozstrzygnięcia wątpliwości lub też do żądania zwrotu równowartości nagrody już przyznanej.
3. Autor pracy konkursowej wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 922).
4. Nadesłane elektroniczne egzemplarze prac nie podlegają zwrotowi.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu, w szczególności w sytuacji, w której członkowie kapituły konkursu stwierdzą, że żadna z nadesłanych na konkurs prac nie spełnia w stopniu odpowiednim kryteriów określonych w załączniku (nr 2).

Załącznik nr 1 – zgłoszenie do konkursu

Regulamin z załącznikami [pdf]