Konkurs im. Prof. Czesława Mojsiewicza na najlepszą książkę o tematyce politologicznej

2021 r.

I nagroda:

Radosław Marzęcki, Pierwsze pokolenie wolności. Uwarunkowania i wzory partycypacji w sferze publicznej polskich i ukraińskich studentów, Wydawnictwo Naukowe Scholar.

 

 

 

 

 

 

 Wyróżnienia:

 1. Alicja Curanović, Przeznaczeni do wielkości! Poczucie misji w polityce zagranicznej. Przypadek Rosji, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego;
 2. Natasza Lubik-Reczek, Izabela Kapsa, Magdalena Musiał-Karg, Elektroniczna partycypacja obywatelska w Polsce. Deklaracje i opinie Polaków na temat e-administracji i e-głosowania, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM.

 

2020 r.

I nagroda:

Katarzyna Radzik-Maruszak, Rada Gminy jako uczestnik lokalnego współrządzenia. Przykład Anglii, Finlandii, Polski i Słowenii, Wydawnictwo Naukowe Scholar.

 

 

 

 

 

 

Wyróżnienia:

 1. Damian Guzek, Mediatizing Secular State. Media, Religion and Politics in Contemporary Poland, Wydawnictwo Peter Lang.
 2. Krzysztof Urbaniak, Reformy systemu wyborczego do brytyjskiej Izby Gmin w XXI wieku. Ciągłość i zmiana w prawie wyborczym i praktyce ustrojowej, Wydawnictwo Nauka i Innowacje.

 

2019 r.

I nagroda:

Przemysław Maj, Lewicowość, centrowość i prawicowość w nauce o polityce, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

 

 

 

 

 

Wyróżnienia: 

 1. Katarzyna Dośpiał-Borysiak, Polityka klimatyczna państwa. Norweska droga do zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego;
 2. Joanna Rak, Theorizing Cultures of Political Violence in Times of Austerity, Wydawnictwo Routledge.
 3. Fuad Jomma, Wpływ podziałów religijnych, narodowych i etnicznych na procesy polityczne w Syrii, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 4. Marek Brylew, Problemy i wyzwania współczesnego Libanu, Wydawnictwo Adam Marszałek.

  

2018 r.

I nagroda:

Patrycja Szostok, Poczucie podmiotowości komunikacyjnej w samorządzie terytorialnym w Polsce, Wydawnictwo Adam Marszałek.

 

 

 

 

 

 

Wyróżnienia:

 1. Tomasz Pugacewicz, Teorie polityki zagranicznej. Perspektywa amerykańskiej analizy polityki zagranicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 2. Jędrzej Skrzypczak, Reakcja na krytykę medialną. Ochrona dóbr osobistych w erze nowych mediów, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu.

 

2017 r.

I nagroda:

Artur Lipiński, Prawica na polskiej scenie politycznej w latach 1989–2011. Historia, organizacja, tożsamość, Wydawnictwo ELIPSA.

 

 

 

 

 

 

Wyróżnienia:

 1. Herbert Gnaś, Protokół z Kioto. Analiza decyzji międzynarodowej, Wydawnictwo Adam Marszałek.
 2. Wojciech Tomasz Modzelewski, Paradyplomacja regionów. Studium województw Polski wschodniej, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie;
 3. Maciej Potz, Teokracje amerykańskie. Źródła i mechanizmy władzy usankcjonowanej religijnie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

 

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU IM. PROFESORA CZESŁAWA MOJSIEWICZA NA NAJLEPSZĄ KSIĄŻKĘ O TEMATYCE POLITOLOGICZNEJ

§ 1
1. Organizatorem konkursu jest Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych.
2. Partnerem Konkursu jest Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

§ 2
Celem konkursu jest:
a. Popularyzacja wiedzy o polityce i naukach zainteresowanych tą sferą życia społecznego;
b. Zainteresowanie, szczególnie młodych naukowców, badaniem życia politycznego w wymiarze krajowym, regionalnym lub globalnym;
c. Nagradzanie badaczy wyróżniających się rzetelnością, innowacyjnością oraz troską o wysoką efektywność i jakość prowadzonych badań;
d. Zachowanie pamięci o Profesorze Czesławie Mojsiewiczu i jego dorobku naukowym.

§ 3
Informacja o kolejnej edycji Konkursu podlega ogłoszeniu na stronie internetowych organizatora Konkursu oraz jest przesyłana do kierowników jednostek organizacyjnych prowadzących badania w zakresie dyscypliny nauki o polityce, a także zajmujących się upowszechnianiem wyników takich badań.

§ 4
1. Książkę do konkursu może zgłosić jej autor lub kierownik jednostki, której mowa w § 3.
2. W konkursie w danym roku mogą uczestniczyć książki opublikowane w poprzednim roku kalendarzowym.
3. Zgłoszenie jest dokonane, jeżeli do organizatora Konkursu w terminie do 30 marca zostanie dostarczony komplet dokumentacji składający się z:
a. zgłoszenia do Konkursu zawierającego: imię i nazwisko autora; tytuł książki; adres i numer telefonu autora i zgłaszającego oraz krótkiej rekomendacji;
b. egzemplarz książki oraz jeden egzemplarz w formie elektronicznej (na jednosesyjnej płycie CD z plikiem w formacie PDF);
c. pisemnej zgody autora na udział w konkursie oraz na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z przeprowadzeniem konkursu;
4. Dokumenty wymienione w pkt. 3 należy złożyć lub przesłać na adres:
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, ul. Umultowska 89a, 61-614 Poznań
z dopiskiem „Konkurs im. Czesława Mojsiewicza”
5. Książki zgłoszone do Konkursu oraz dokumentacja konkursowa nie będą zwracane.

§ 5
1. Nagroda i ewentualne wyróżnienia za najlepsze książki przyznawane są w drodze konkursu przeprowadzanego przez Kapitułę Konkursu.
2. Kapitułę Konkursu powołuje Zarząd Oddziału Poznańskiego PTNP w porozumieniu z Dziekanem Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu.
3. Członkami Kapituły mogą zostać uznani teoretycy i praktycy, znawcy przedmiotu zainteresowania Konkursu.
4. Pracami Kapituły kieruje jej przewodniczący.
5. Oceny książek zgłoszonych do konkursu, dokonuje każdy członek kapituły kierując się następującymi kryteriami: merytoryczna wartość pracy; nowatorstwo w ujęciu tematu; dobór i wykorzystanie źródeł i opracowań oraz poprawność warsztatowa.
6. Wyniki Konkursu ustala Kapituła na wspólnym posiedzeniu jej członków, zwołanym w terminie do 30 września. Kapituła może podejmować decyzje przy obecności ponad połowy członków.

§ 6
1. Autor najlepszej książki otrzymuje nagrodę w wysokości 3.000 PLN ufundowaną przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.
2. Kapituła może nie przyznać nagrody lub dokonać innego ich podziału.

§ 7
Decyzja Kapituły jest ostateczna. Od decyzji nie przysługuje odwołanie.

§ 8
1. O wynikach Konkursu, jego organizator niezwłocznie zawiadamia uczestników oraz kierowników jednostek, o których mowa w § 3.
2. Wręczenia nagród dokonuje się podczas wydarzenia ważnego dla środowiska politologów w Polsce.
3. Komunikat z wynikami Konkursu zostanie ogłoszony w Przeglądzie Politologicznym oraz Środkowoeuropejskich Studiach Politycznych.

§ 9
Zmiany lub uzupełnienia niniejszego regulaminu mogą być dokonane przed ogłoszeniem kolejnej edycji Konkursu