Statut

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych (w dalszej części Statutu: Towarzystwo).

§ 2

1. Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz – miasto stołeczne Warszawa.

2. Towarzystwo może również prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

1. Aktywność Towarzystwa opiera się na pracy społecznej wszystkich jego członków. Do prowadzenia bieżącej działalności Towarzystwo może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

2. Towarzystwo dąży do uzyskania i utrzymania statusu organizacji pożytku publicznego.

§ 4

Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 2017 r. poz. 210., tekst jednolity ze zmianami). Towarzystwo posiada osobowość prawną.

§ 5

Towarzystwo może powoływać Oddziały terenowe, zwane dalej Oddziałami.

§ 6

Towarzystwo współpracuje z Komitetem Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk oraz z innymi organizacjami naukowymi i społecznymi.

§ 7

Towarzystwo może być członkiem zagranicznych stowarzyszeń o tym samym lub podobnym zakresie działania.

§ 8

1. Towarzystwo używa pieczęci okrągłych: z napisem w otoku POLSKIE TOWARZYSTWO NAUK POLITYCZNYCH oraz z napisem pośrodku ZARZĄD GŁÓWNY lub ZARZĄD ODDZIAŁU W X (gdzie X oznacza miasto będące siedzibą oddziału).

2. Towarzystwo może posiadać godło i odznakę członkowską na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów.

II. CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 9

Celem Towarzystwa jest popieranie rozwoju nauk politycznych i upowszechnianie wiedzy w tym zakresie oraz wpływanie na kształtowanie kultury politycznej społeczeństwa.

§ 10

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

1) współdziałanie z właściwymi jednostkami naukowymi w zakresie rozwoju nauk politycznych;

2) współpracę z instytucjami szkolnictwa wyższego i średniego w zakresie opracowywania metod i programów nauczania;

3) rozwijanie i wykorzystywanie informacji naukowej;

4) współdziałanie z organami administracji publicznej, komitetami i instytutami Polskiej Akademii Nauk oraz innymi stowarzyszeniami naukowymi o podobnym profilu działalności;

5) prowadzenie działalności kursowo-szkoleniowej oraz wydawniczej na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów;

6) organizowanie kongresów, konferencji oraz seminariów naukowych;

7) występowanie z inicjatywą tworzenia funduszów stypendialnych;

8) przyznawanie nagród Towarzystwa za wybitne publikacje w dziedzinie nauk politycznych, za twórczy wkład w rozwój nauk politycznych oraz za popularyzację nauk politycznych, a także występowanie z wnioskami o przyznanie nagród Polskiej Akademii Nauk;

9) organizację i udział w krajowych i zagranicznych kongresach i konferencjach o tematyce odpowiadającej profilowi działalności Towarzystwa;

10) rozwijanie innych form działalności w zakresie nauk politycznych, służących realizacji statutowych celów Towarzystwa, i upowszechnianie wiedzy w tym zakresie;

11) realizację krajowych i międzynarodowych projektów badawczych.

ROZDZIAŁ III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11

1. Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

1) zwyczajnych;

2) wspierających;

3) honorowych.

2. Członkiem Towarzystwa może stać się osoba fizyczna lub prawna po złożeniu pisemnej deklaracji.

§ 12

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, pragnąca współdziałać w urzeczywistnianiu celów Towarzystwa.

§ 13

Członek zwyczajny Towarzystwa ma prawo do:

1) czynnego i biernego wyboru do władz Towarzystwa;

2) udziału w pracach Towarzystwa, a w szczególności w: kongresach, konferencjach, seminariach i kursach naukowych oraz zebraniach członków oddziału;

3) działania w sekcjach naukowych tworzonych przez Towarzystwo oraz w Kołach Młodych Politologów;

4) noszenia odznaki organizacyjnej.

§ 14

1. Członków zwyczajnych Towarzystwa przyjmuje właściwy Zarząd Oddziału na podstawie pisemnej deklaracji.

2. Członków zwyczajnych Towarzystwa – cudzoziemców niemających miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przyjmuje na podstawie pisemnej deklaracji Zarząd Główny.

§ 15

1. Członkiem wspierającym Towarzystwa może być osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Towarzystwa, która zadeklaruje poparcie finansowe na rzecz Towarzystwa i zostanie przyjęta na podstawie pisemnej deklaracji przez Zarząd Główny.

2. Członek wspierający Towarzystwa ma prawo do korzystania z pomocy Towarzystwa na zasadach określonych w regulaminie uchwalonym przez Zarząd Główny.

3. Członek wspierający Towarzystwa ma prawo uczestnictwa w Walnym Zjeździe Delegatów z głosem doradczym.

4. Obowiązkiem członka wspierającego Towarzystwa jest okazywanie pomocy w realizacji celów Towarzystwa zgodnie z dobrowolnie przyjętym zobowiązaniem.

§ 16

1. Członkostwo honorowe Towarzystwa nadaje na wniosek Zarządu Głównego Walny Zjazd Delegatów osobom szczególnie zasłużonym dla Towarzystwa i rozwoju nauk politycznych. Członkostwa honorowego nie nadaje się osobom, które są członkami zwyczajnymi lub wspierającymi.

2. Członek honorowy Towarzystwa posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem uprawnień określonych w § 13 pkt 1. Ograniczenie to nie dotyczy osób, które status członka honorowego nabyły przed 26 września 2013 r.

3. Członek honorowy Towarzystwa jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 17

Członek zwyczajny Towarzystwa jest zobowiązany do:

1) przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa;

2) aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Towarzystwa;

3) przestrzegania norm etyki zawodowej;

4) regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości uchwalonej przez Walny Zjazd Delegatów.

§ 18

1. Członkostwo zwyczajne w Towarzystwie ustaje na skutek:

1) rezygnacji z członkostwa zgłoszonej na piśmie właściwemu Zarządowi Oddziału;

2) wykluczenia z powodu działalności na szkodę Towarzystwa;

3) wykluczenia w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego i wymierzenia środka karnego w postaci pozbawienia praw publicznych lub utraty pełnej zdolności do czynności prawnych;

4) wykluczenia z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich.

2. Decyzję o wykluczeniu podejmuje Zarząd Główny.

3. W przypadku gdy członek Towarzystwa zalega – pomimo pisemnego upomnienia – z opłatą składek członkowskich za jeden rok kalendarzowy, z mocy Statutu następuje jego zawieszenie w prawach członka. W okresie zawieszenia członek Towarzystwa w szczególności nie korzysta z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa. W przypadku uregulowania zaległych składek członek odzyskuje pełne prawa członkowskie z chwilą ich uregulowania.

4. W przypadku gdy okres zaległości w płatności składek członkowskich przekracza 3 lata, Zarząd Główny podejmuje uchwałę o wykluczeniu członka Towarzystwa. Przed podjęciem uchwały o wykluczeniu z powodu zaległości w płatności składek członkowskich informuje o tym fakcie członka Towarzystwa oraz Zarząd Oddziału. Powiadomienie jest kierowane w formie pisemnej pocztą elektroniczną na podany adres mailowy. Postanowienie ust. 3 stosuje się odpowiednio.

5. Członkowi Towarzystwa zawieszonemu w prawach członka lub wykluczonemu z Towarzystwa przysługuje prawo odwołania do Walnego Zjazdu Delegatów. Odwołanie winno być wniesione za pośrednictwem Zarządu Głównego w terminie 14 dni od daty skutecznego zawiadomienia o zawieszeniu lub wykluczeniu. Uchwała Walnego Zjazdu Delegatów jest ostateczna.

§ 19

Od uchwały Zarządu Oddziału przysługuje członkowi prawo odwołania się do Zarządu Głównego. Od uchwały Zarządu Głównego przysługuje odwołanie do Walnego Zjazdu Delegatów. Postanowienie § 18 ust. 5 stosuje się odpowiednio.

§ 20

Członkostwo członka wspierającego lub honorowego ustaje na skutek:

1) dobrowolnego wystąpienia z Towarzystwa zgłoszonego na piśmie Zarządowi Głównemu,

2) wykluczenia z Towarzystwa na podstawie uchwały Zarządu Głównego w związku ze zmianą profilu działalności, utraty osobowości prawnej, zaniechania działalności, nieświadczenia pomocy w zadeklarowanej wysokości lub działalności na szkodę Towarzystwa. W przypadku wykluczenia stosuje się odpowiednio postanowienie § 18 ust. 5.

 

ROZDZIAŁ IV. Władze Towarzystwa

§ 21

1. Władzami Towarzystwa są:

1) Walny Zjazd Delegatów;

2) Zarząd Główny;

3) Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja wszystkich władz trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.

3. Uchwały władz Towarzystwa podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej.

4. Władze Towarzystwa w przypadku ustąpienia członków tych władz mają prawo kooptacji, z tym że liczba dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby osób pochodzących z wyboru.

§ 22

1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walny Zjazd Delegatów zwoływany przez Zarząd Główny.

2. Walny Zjazd Delegatów może być zwołany w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.

§ 23

1. Do kompetencji zwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów należy:

1) uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa;

2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego oraz Komisji Rewizyjnej;

3) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Komisji Rewizyjnej;

4) wybór prezesa, o ile uchwała Walnego Zjazdu Delegatów nie stanowi inaczej, członków Zarządu Głównego oraz Komisji Rewizyjnej;

5) zatwierdzanie regulaminów Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej;

6) zatwierdzanie wytycznych do preliminarza budżetowego i sprawozdań finansowych;

7) nadawanie członkostwa honorowego na wniosek Zarządu Głównego;

8) uchwalanie wysokości składek członkowskich;

9) podejmowanie uchwał o zmianie Statutu oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu się Towarzystwa;

10) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego;

11) podejmowanie uchwał w innych sprawach istotnych dla Towarzystwa a niezastrzeżonych w Statucie do wyłącznej kompetencji innych władz Towarzystwa.

2. Określone wyżej kompetencje przysługują także nadzwyczajnemu Walnemu Zjazdowi Delegatów.

§ 24

1. Walny Zjazd Delegatów jest władny do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie – bez względu na liczbę osób obecnych.

2. Walny Zjazd Delegatów w drugim terminie może odbyć się tego samego dnia, natychmiast po zakończeniu terminu pierwszego. W zawiadomieniu o Walnym Zjeździe Delegatów określane są dzień i godzina rozpoczęcia obrad w pierwszym terminie oraz dzień i godzina rozpoczęcia obrad w drugim terminie.

3. Uchwały w sprawie zmian Statutu oraz rozwiązania Towarzystwa wymagają – zarówno w pierwszym, jak i w drugim terminie – większości 2/3 głosów.

§ 25

1. W Walnym Zjeździe Delegatów z głosem stanowiącym biorą udział delegaci Oddziałów wybrani na Walnych Zebraniach Członków Oddziałów. Każdy Oddział – niezależnie od liczby członków – posiada prawo delegowania na Walny Zjazd Delegatów co najmniej jednego delegata.

Delegatów na Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa wybiera się w głosowaniu tajnym według następujących zasad: 1 delegat wybierany jest na 7 członków Oddziału, z uwzględnieniem postanowienia § 16 pkt 2, które stosuje się odpowiednio. W przypadku gdy liczba uprawnionych do głosowania członków Oddziału nie jest podzielna przez 7, może być wybrany dodatkowy delegat. Dodatkowy delegat wybierany jest, gdy po dokonanym podziale liczby członków Oddziału przez 7 pozostaje poza podziałem co najmniej 4 członków Oddziału. Wyboru delegatów dokonuje się co najmniej na dwa miesiące przed terminem Walnego Zjazdu Delegatów. Postanowienie to stosuje się odpowiednio w przypadku konieczności uzupełnienia składu delegatów przed nadzwyczajnym Walnym Zjazdem Delegatów, z tym że ostateczna data uzupełnienia składu delegatów może zostać uchwałą Zarządu Głównego określona w krótszym terminie.

2. W Walnym Zjeździe Delegatów z głosem doradczym udział biorą:

1) członkowie ustępujących władz Towarzystwa oraz honorowi i wspierający członkowie Towarzystwa;

2) zaproszeni goście.

§ 26

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zjazdu Delegatów Zarząd Główny zawiadamia delegatów pocztą elektroniczną na co najmniej 21 dni przed planowanym Walnym Zjazdem Delegatów.

§ 27

1. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów może być zwołany z inicjatywy Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/3 liczby Zarządów Oddziałów,

2. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów jest zwoływany przez Zarząd Główny w terminie 6 tygodni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.

§ 28

1. Zarząd Główny wybierany jest przez Walny Zjazd Delegatów i liczy 10 członków. Zarząd Główny tworzą: Prezes PTNP, 4 Wiceprezesów PTNP, Skarbnik PTNP, Sekretarz PTNP oraz członkowie Zarządu Głównego PTNP.

Wiceprezesów PTNP, Skarbnika PTNP i Sekretarza PTNP Zarząd Główny wybiera ze swego grona.

2. Wybór Prezesa PTNP następuje bezwzględną większością głosów. W sytuacji, w której żaden z kandydatów nie uzyska bezwzględnej większości głosów, przeprowadza się kolejne głosowanie z udziałem dwóch kandydatów, którzy w poprzednim głosowaniu uzyskali największą liczbę głosów. W przypadku gdy żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości głosów, przewodniczący Walnego Zjazdu Delegatów zarządza kolejne głosowanie oraz ponowne zgłaszanie kandydatur.

3. Ukonstytuowanie się Zarządu Głównego winno nastąpić nie później niż w ciągu siedmiu dni od daty dokonanego wyboru.

§ 29

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

1) kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami Statutu, wytycznymi i uchwałami Walnego Zjazdu Delegatów;

2) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu;

3) uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, preliminarza i budżetu;

4) zatwierdzanie sprawozdania finansowego;

5) powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów oraz sekcji naukowych i nadzorowanie ich działalności;

6) uchwalanie regulaminów wewnętrznych;

7) podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa, jego zawieszenia lub ustania;

8) występowanie z wnioskami do Walnego Zjazdu Delegatów o nadanie członkostwa honorowego;

9) podejmowanie uchwał o przystąpieniu do stowarzyszeń zagranicznych;

10) zarządzanie majątkiem i funduszami;

11) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego Towarzystwa;

12) nadzór nad realizacją projektów badawczych;

13) podejmowanie uchwał w innych sprawach istotnych dla Towarzystwa a niezastrzeżonych w Statucie do kompetencji innych władz Towarzystwa.

§ 30

1. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym Prezesa PTNP lub jednego z Wiceprezesów PTNP. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa PTNP.

2. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.

3. W przypadku pilnej konieczności podjęcia przez Zarząd Główny decyzji, w tym przyjęcia uchwały, zajęcia stanowiska lub przedłożenia opinii, decyzja Zarządu Głównego może być podjęta w formie głosowania w trybie elektronicznym – przy pomocy poczty elektronicznej.

4. Przedmiot głosowania elektronicznego określa Prezes PTNP w formie listu elektronicznego przesyłanego na adresy mailowe członków Zarządu Głównego. Z uzgodnień dokonanych w takim trybie sporządza się protokół, do którego dołącza się wydruki korespondencji i stanowisk poszczególnych członków Zarządu Głównego.

§ 31

Komisja Rewizyjna składa się z 5–7 członków, którzy ze swojego grona wybierają przewodniczącego i jego zastępcę.

§ 32

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do przeprowadzania co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Towarzystwa ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.

2. Komisja Rewizyjna ma prawo występować do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądać wyjaśnień.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego z głosem doradczym.

§ 33

Szczegółowy zakres działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin zatwierdzony przez Walny Zjazd Delegatów.

§ 34

1. Spory wynikłe pomiędzy członkami Towarzystwa rozstrzygane są przez Zarząd Główny i Zarządy Oddziałów.

2. Od uchwał Zarządu Oddziału w sprawach sporu między członkami Towarzystwa oraz uchwał Zarządu Głównego przysługuje odwołanie w trybie określonym w § 19.

 

ROZDZIAŁ V. Oddziały terenowe Towarzystwa

§ 35

1. Terenowymi jednostkami organizacyjnymi Towarzystwa są Oddziały powoływane na podstawie uchwały Zarządu Głównego w miejscowości, w której funkcjonuje szkoła wyższa. Oddział powoływany jest w przypadku zrzeszenia się co najmniej 6 członków.

2. Teren działalności Oddziału i miejsce siedziby uchwala Zarząd Główny.

§ 36

Władzami Oddziału są:

1) Walne Zebranie Członków Oddziału;

2) Zarząd Oddziału;

3) Komisja Rewizyjna Oddziału.

§ 37

1. Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zebranie Członków Oddziału zwoływane przez Zarząd Oddziału. W Walnym Zebraniu Członków Oddziału mają prawo uczestniczyć członkowie zwyczajni i honorowi Oddziału oraz – z głosem doradczym – osoby zaproszone przez Zarząd Oddziału. Do posiedzeń Walnego Zebrania Członków Oddziału stosuje się odpowiednio postanowienia § 21 pkt 2–3 oraz § 24 pkt 1–2.

2. Władze Oddziału w przypadkach ustąpienia członków tych władz mają prawo kooptacji, z tym, że liczba dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby osób pochodzących z wyboru.

§ 38

1. Zarząd Oddziału składa się z Prezesa Oddziału, Sekretarza Oddziału i Skarbnika Oddziału oraz – jeśli zachodzi taka potrzeba – z 1 lub 2 Wiceprezesów Oddziału i pozostałych członków Zarządu Oddziału.

2. Zarząd Oddziału liczy 3–7 członków.

3. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3–5 członków.

§ 39

Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:

1) kierowanie działalnością Oddziału zgodnie z postanowieniami Statutu, uchwałami Walnego Zjazdu Delegatów, wytycznymi Zarządu Głównego oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków Oddziału;

2) reprezentowanie Oddziału na zewnątrz i działanie w jego imieniu;

3) uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej Oddziału;

4) uchwalanie preliminarza i budżetu Oddziału;

5) zatwierdzanie sprawozdania finansowego;

6) uchwalanie regulaminów wewnętrznych;

7) występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami o nadanie członkostwa honorowego;

8) podejmowanie uchwał w innych sprawach istotnych dla Oddziału lub Towarzystwa a niezastrzeżonych w Statucie do kompetencji innych władz Towarzystwa.

§ 40

Oddziały Towarzystwa nie posiadają osobowości prawnej i nie podlegają odrębnemu wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 41

1. W przypadku, gdy działalność Oddziału rażąco narusza przepisy prawa lub Statut Zarząd Główny może podjąć uchwałę o powołaniu Zarządu Komisarycznego Oddziału po zasięgnięciu opinii danego środowiska. Zarząd Komisaryczny Oddziału powołuje się na okres niezbędny do usunięcia nieprawidłowości wskazanych wyżej, nie dłużej jednak niż na jeden rok.

2. W przypadku gdy w okresie wskazanym w ustępie poprzedzającym podjęte działania naprawcze będą bezskuteczne, Zarząd Główny może podjąć decyzję o rozwiązaniu Oddziału. Zarząd Główny może podjąć także decyzję o rozwiązaniu Oddziału z własnej inicjatywy, w przypadku gdy liczba członków Oddziału zmniejszyła się tak, że liczy on mniej niż 6 osób.

3. Rozwiązanie Oddziału może także nastąpić na podstawie wniosku Walnego Zebrania Członków Oddziału przyjętego bezwzględną większością głosów.

4. Wniosek w sprawie rozwiązania Oddziału przez Zarząd Główny może złożyć także Zarząd Oddziału w przypadku, gdy liczba członków Oddziału zmniejszyła się tak, że liczy on mniej niż 6 osób.

 

ROZDZIAŁ VI. Fundusze i majątek Towarzystwa

§ 42

1. Fundusze Towarzystwa pochodzą:

1) ze składek członkowskich;

2) z wydawnictw, subwencji, dotacji, darowizn i zapisów;

3) z wpływów z działalności statutowej;

4) z innych źródeł, w szczególności z kosztów pośrednich wynikających z umów o finansowanie projektów badawczych.

2. Dla ważności pism dotyczących praw i obowiązków Towarzystwa wymagane jest współdziałanie dwóch osób: Prezesa PTNP lub jednego z Wiceprezesów PTNP oraz Sekretarza PTNP lub Skarbnika PTNP lub upoważnionego członka Zarządu Głównego PTNP.

§ 43

Oddziały mają prawo do wykorzystania na realizację swoich zadań statutowych równowartości 20% odprowadzanych składek członkowskich. Zasady wydatkowania środków określa Zarząd Główny.

 

ROZDZIAŁ VII. Zmiana statutu i rozwiązanie się Towarzystwa

§ 44

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walny Zjazd Delegatów większością 2/3 głosów delegatów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, z uwzględnieniem postanowień § 24.

§ 45

1. Uchwałę o rozwiązaniu się Towarzystwa podejmuje Walny Zjazd Delegatów większością 2/3 głosów delegatów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, z uwzględnieniem postanowień § 24.

2. Uchwała Walnego Zjazdu Delegatów o przeznaczeniu majątku Towarzystwa podlega zatwierdzeniu przez władzę rejestracyjną.