Konkurs „Europa i jej bliskie sąsiedztwo”

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską
pt. Europa i jej bliskie sąsiedztwo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu na najlepszą pracę doktorską pt. Europa i jej bliskie sąsiedztwo (dalej: Konkursu) jest Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych (dalej: PTNP) – Oddział Poznań.
2. Celem Konkursu jest promowanie doskonałości naukowej oraz upowszechnianie wyników badań naukowych prowadzonych przez polskich badaczy przygotowujących rozprawy doktorskie w dyscyplinie nauki o polityce i administracji oraz w dyscyplinach pokrewnych w obszarze tytułowym Konkursu.
3. Konkurs przeprowadzany jest na zasadach określonych w niniejszym regulaminie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Zgłoszenie pracy na Konkurs równoznaczne jest z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

II. UCZESTNICY I PRZEDMIOT KONKURSU

1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby, którym w roku kalendarzowym poprzedzającym ogłoszenie Konkursu został nadany stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauki o polityce i administracji lub w dyscyplinach pokrewnych.
2. Na Konkurs zgłaszane mogą być prace – będące podstawą nadania stopnia określonego w punkcie 1 – napisane w języku polskim lub angielskim. Prace powinny mieścić się w zakresie tematycznym Konkursu, tj. Europa i jej bliskie sąsiedztwo.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie Zarządu PTNP o/Poznań oraz członkowie Komisji Rewizyjnej PTNP o/Poznań.
4. Nagrodą główną w Konkursie jest wydanie zwycięskiej pracy w postaci monografii zwartej. Całkowity koszt wydania zwycięskiej pracy ponosi sponsor nagrody.
5. W Konkursie dodatkowo mogą zostać przyznane maksymalnie dwa wyróżnienia z możliwością wydania prac w postaci monografii zwartej. W przypadku wyróżnień sponsor nagród pokrywa 50% kosztów wydania prac.
6. Sponsorem i wydawcą nagrody/nagród jest Wydawnictwo FNCE. Wydanie pracy/prac następuje po podpisaniu przez Autora/Autorów oraz Sponsora odrębnej umowy/umów określającej/określających prawa i obowiązki stron umowy. Sponsor nagrody może powołać recenzenta wydawniczego.

III. OCENA PRAC

1. O przyznaniu nagrody głównej i ewentualnych wyróżnień decyduje Kapituła Konkursu biorąc pod uwagę treść recenzji i własną ocenę prac konkursowych.
2. Każda nadesłana praca doktorska jest oceniana przez wszystkich członków Kapituły Konkursu. Formularz recenzji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
3. W skład Kapituły Konkursu wchodzą:
a. Prezes Zarządu PTNP o/Poznań jako przewodniczący Kapituły Konkursu.
b. Prezes Zarządu Głównego PTNP.
c. Przedstawiciel Zarządu Głównego PTNP delegowany przez odpowiedni organ statutowy.
d. Przedstawiciel Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk (dalej: PAN) delegowany przez odpowiedni organ statutowy.
e. Przedstawiciel Ośrodka Badań i Edukacji Europejskiej delegowany przez odpowiedni organ statutowy.
f. Przedstawiciele poniższych towarzystw naukowych działających w obszarze dyscypliny nauki o polityce i administracji oraz dyscyplin pokrewnych, którzy są delegowani przez odpowiednie organy statutowe:
• Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.
• Polskie Towarzystwo Naukowe Prawa Prasowego.
• Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich.
• Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych.
• Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.
g. Sekretarz PTNP o/Poznań jako sekretarz Kapituły Konkursu.
4. W pracach Kapituły Konkursu z głosem doradczym może brać udział przedstawiciel Wydawnictwa FNCE.
5. Patronat nad konkursem sprawują: Zarząd Główny PTNP, Komitet Nauk Politycznych PAN.

IV. PRZEBIEG KONKURSU I WYŁONIENIE ZWYCIĘZCY

1. Konkurs ogłaszany jest raz w roku.
2. Prawo do zgłaszania prac na Konkurs posiadają wyłącznie Autorzy prac doktorskich.
3. Praca bierze udział w Konkursie pod warunkiem akceptacji przez Autora jego warunków określonych w niniejszym regulaminie.
4. W celu zgłoszenia pracy do Konkursu Autorzy prac doktorskich przesyłają formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, elektroniczny egzemplarz rozprawy doktorskiej stanowiącej podstawę nadania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie nauki o polityce i administracji lub w dyscyplinach pokrewnych (plik PDF) oraz skany recenzji tej rozprawy.
5. Materiały należy przesyłać na adres e-mail wskazany corocznie w ogłoszeniu o Konkursie jako załączniki do wiadomości zatytułowanej „Konkurs – doktorat roku”.
6. Zgłoszenia konkursowe przyjmowane są rokrocznie w terminie do 31 marca do godziny 23:59.
7. Wyniki Konkursu ustala Kapituła na wspólnym posiedzeniu jej członków, zwołanym w terminie do 30 czerwca każdego roku.
8. Ostateczną decyzję dotyczącą zwycięzcy Konkursu członkowie Kapituły podejmują zwykłą większością głosów przy obecności ponad połowy członków. W tym samym trybie jest podejmowana ewentualna decyzja o przyznaniu do dwóch wyróżnień w Konkursie. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.
9. Posiedzenia Kapituły Konkursu mogą odbywać się przy wykorzystaniu narzędzi teleinformatycznych.
10. Decyzje Kapituły Konkursu są ostateczne. Od decyzji nie przysługuje odwołanie.
11. Pamiątkowe dyplomy są wręczane na konferencji naukowej organizowanej pod patronatem PTNP.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Autorzy prac konkursowych ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich w przypadku, gdyby praca nadesłana na Konkurs naruszała prawa osób trzecich (w szczególności prawa autorskie).
2. W przypadku uzyskania przez Organizatora informacji, że praca konkursowa stanowi plagiat lub w jakikolwiek inny sposób narusza prawo, Organizatorowi przysługuje prawo do wstrzymania decyzji o przyznaniu nagrody do czasu rozstrzygnięcia wątpliwości.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do cofnięcia decyzji o przyznaniu nagrody, jeśli zostanie udokumentowany fakt popełnienia plagiatu przez Autora pracy konkursowej po podjęciu decyzji przez Kapitułę Konkursu. Analogiczna procedura obowiązuje w przypadku innych naruszeń prawa przez Autora pracy konkursowej.
4. Autorzy prac konkursowych wyrażają zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyn lub zmiany terminów Konkursu. Organizator zastrzega sobie również prawo do nierozstrzygnięcia Konkursu, w szczególności w sytuacji, w której członkowie Kapituły stwierdzą, że żadna z nadesłanych prac nie spełnia w odpowiednim stopniu warunków Konkursu.
6. Nadesłane przez Autorów materiały konkursowe nie podlegają zwrotowi.
7. Zmiany lub uzupełnienia niniejszego regulaminu mogą być dokonane przed ogłoszeniem kolejnej edycji Konkursu.

Zgłoszenie do konkursu